sahypa_head_bg (2)

Gummy Candy

 • Iň köp soralýan süýji göwher şekilli çeýniji süýji bilen üpjün ediji

  Iň köp soralýan süýji göwher şekilli çeýniji süýji bilen üpjün ediji

  Göwher şekilli çeýneli süýji, çylşyrymly we lezzetli nahar taýýarlaýan ýakymly we üýtgeşik süýji.Almaz görnüşi bilen tapawutlanýanlygy sebäpli, bu çeýneli süýjüler çagalar we ulular üçin estetiki taýdan ýakymly we tolgundyryjy. Diamond şekilli çeýneli süýji, çylşyrymly we lezzetli nahar taýýarlaýan ýakymly we üýtgeşik süýji.Almaz görnüşi bilen tapawutlanýanlygy sebäpli, bu çeýneli süýjüler çagalara we ululara estetiki taýdan ýakymly we tolgundyryjydyr. Bu çeýneli süýjüleriň ýakymly miweli tagamy olary aýratynlaşdyrýar.Malina, ananas, mango we ýaşyl alma ýaly tagamlarda bar, her miweli dişlemek süýjüleriň çeýneýän gurluşy bilen ajaýyp garyşýar.Süýji höwesjeňleri üýtgeşik göwher şekillerini süýji, miweli yslar bilen birleşdirýän bu köp duýgur tejribe bilen haýran galar.

 • 1 miweli tagamly ýumşak çeýniji süýji süýji

  1 miweli tagamly ýumşak çeýniji süýji süýji

  Stretchy Gummies ýakymly we ýeňil nahar taýýarlaýan ýakymly we üýtgeşik süýji.Özboluşly çeýneli we uzyn duýgusy sebäpli, bu gummylar dürli ýaşdaky süýji höwesjeňleri üçin ajaýyp wariantdyr. Her uzaldylan gummy bölegi ýakymly çeýnemek we öwüşginli tekstura eýe bolmak üçin döredildi.Süýji çeýnende uzalýar we çekilýär, nahar iýmegi has lezzetli edýän ýakymly taktil duýgy goşýar.Çagalar we ulular, bu süýjüleri janly reňkleri we özüne çekiji görnüşleri sebäpli gözüňi özüne çekiji we özüne çekiji taparlar. Bu gümmi tagamly miweli tagamlary sebäpli özboluşlydyr.Çilek, gök gül, garpyz we limon tagamlary bilen gelýän süýjüleriň her bir dişlemesi, çeýnän, uzalýan gurluşy bilen oňat miweli tagam bilen köpelýär.Süýji höwesjeňleri, gyzykly dokumalary süýji, miweli tagamlar bilen birleşdirýän bu köp duýgur tejribeden lezzet alarlar.

 • Ro Christmasdestwo gar adamy sarymsakly süýji süýji

  Ro Christmasdestwo gar adamy sarymsakly süýji süýji

  Baýramçylyklara şatlyk we baýramçylyk öwüşgini getirmek üçin, Täze ýyl mowzugy bilen täze süýji süýjüleri hödürleýäris.Özboluşly görnüşleri we agyz suwy bilen bu süýjüler esasanam Ro Christmasdestwo ruhuny oýarmak üçin ýasalýar. Baýramçylyklar Santa Klaus, Ro Christmasdestwo agaçlary ýaly ajaýyp dynç alyş temaly dizaýnlara ussatlyk bilen döredilen her bir gül bilen birneme ýakymly we şadyýan bolýar. , gar garlary, keýikler, etc.Bu süýjüler, jikme-jik jikme-jiklikleri we janly reňkleri sebäpli islendik Ro Christmasdestwo çäresine tolgundyryjy we özüne çekiji goşundy.Bu süýjüler ýakymly we garaşylmadyk doldurgyçlary sebäpli özboluşlydyr.Gumminiň baý mämişi, üýtgeşik kepjebaş we süýji qulupna tagamlarynyň her bir agzy, çeýnen gurluşy bilen oňat dynç alyş lezzetini getirýär.Aghli ýaşdaky süýji höwesjeňleri ýumşak, gumly örtük we ýakymly doldurgyçlar bilen döredilen köp duýgur tejribeden lezzet alarlar.

 • Halloween kellesiniň şekilli sarymsakly süýji süýji

  Halloween kellesiniň şekilli sarymsakly süýji süýji

  Iň soňky Hallowin temaly süýjüler, ýakymly ysly däp-dessurlary kabul edýär.Bu süýjüleriň özboluşly şekilleri we özüne çekiji doldurgyçlary, Halloweeniň ruhuny oýarmak üçin ýörite döredildi.Her Blister jadygöýler, arwahlar, kädi we ýaralar ýaly ajaýyp we ajaýyp dizaýnlara ussatlyk bilen heýkel edip, Hallowine şatlykly we janly element getirýär.Bu süýjüler, islendik Halloween çäresine tolgundyryjy we özüne çekiji goşundy, sebäbi jikme-jik dizaýny we joşgunly reňkleri. Bu gümmi tagamly we garaşylmadyk doldurgyçlary sebäpli özboluşly.Greenaşyl alma, şireli qulupnay we ajaýyp garpyzyň her bir dişlemesi, çeýnän, gummy dokumasy bilen ussatlyk bilen deňagramly miwe tagamy bilen köpelýär.Aghli ýaşdaky süýji höwesjeňleri ýumşak, gumly örtük we ýakymly doldurgyçlar bilen döredilen köp duýgur tejribeden lezzet alarlar. Bu täze doldurylan gümmi, hile ýa-da bejeriş haltalaryna, Hallowin oturylyşyklaryna ýa-da gyzykly we gyzykly görnüşde ajaýyp goşundy. baýramçylyga birneme joşgun we tolgunma bermek.Aýratyn görnüşi we agyz suwy bilen doldurylmagy sebäpli, nahar iýmek tejribesine azajyk Halloween jadysyny goşmak isleýän adamlar üçin ajaýyp wariant.

 • Halal miwe tagamly älemgoşar turşy gummy guşak süýji bilen üpjün ediji

  Halal miwe tagamly älemgoşar turşy gummy guşak süýji bilen üpjün ediji

  Süýjülerden lezzet alýanlaryň hemmesi Sourbelt Gummies-i halaýarlar, sebäbi tagamly, ýakymly.Bular şeker bilen örtülen baý, miweli tagamly uzyn, gummy süýjüler.Süýjüleriň görmegeýligi, her kemeriň açyk älemgoşaryň reňki bilen ýokarlanýar.Gaty zolagyň çeýnän, bulaşyk gurluşy we süýjüligi, dişlenende ileri tutulýan tertipde başdan geçirilýär.Tagamlar çilek, malina, alça ýaly süýji görnüşlerden hek, limon we mämişi ýaly sitruslara görä üýtgeýär.Süýji söýüjiler süýji we turşuň bu lezzetli garyndysyndan hiç wagt ýeterlik bolmaz.Gaty tagamly gummy, süýji dişleri oturtmak we täze tagam duýgusyny hödürlemek üçin amatlydyr.

 • Halal süýji svetofor dürli miwe gummy süýji bilen üpjün ediji

  Halal süýji svetofor dürli miwe gummy süýji bilen üpjün ediji

  Meşhur ýol signalyny janly, ýakymly süýjülikde ajaýyp şekillendirýän döredijilik lezzeti şu ýerde: “Trafik Light Gummies”.Bu gümürtikler açyk yşyk çyralaryna meňzeýän açyk gyzyl, sary we ýaşyl reňkleri özüne çekýär.Görünýän owadan we ýakymly nahar, her bir süýji ajaýyp yşyk çyra görnüşine meňzeş görnüşde döredilen. Diňe açyk reňkler gözüňi almaýar, eýsem bu adaty bolmadyk konditer önümleriniň ýeňil we lezzetli hilini hem berýär.Emma “Trafik Light Gummies” diňe bir owadan däl;olaram gowy dadýarlar.Gyzyl gumminiň tagamy turş çilek, sary gummy üýtgeşik limon, ýaşyl gummi garpyz.Her siňek ajaýyp miweli tejribe bolup, aýagy özüne çeker we ýatdan çykmajak täsir galdyrar.

 • Hytaý zawodynda miwe turşy çeýneli süýjüler bar

  Hytaý zawodynda miwe turşy çeýneli süýjüler bar

  Miwe turşy çeýneli süýjüler, özüne çekiji kislotany miwäniň süýjüligi bilen birleşdirýän ajaýyp turşulykdyr. Bu çeýneli süýjüler kislotalylyk we açyk miwe tagamy bilen tapawutlanýanlygy sebäpli özüne çekiji we özüne çekiji tagam hödürleýär.Greenaşyl alma, limon, rawertudana we ş.m. ýaly miwe tagamlary her miweli turş gumy bilen garylýar.Miwe tagamynyň partlamalary agyz suwy bilen birleşip, süýjülik lezzetini berýär.Süýjiniň çeýnen gurluşy duýgulary ýakymly we lezzetli tejribe berýär.Süýjüligiň ilkinji garşylygy, içeniňizde ýumşak, ýumşak ýumşaklyga ereýär we her çeýnemek bilen ähli tagamy açýar.Süýji we turş tagamlaryň garyndysyny isleýän adamlar üçin “Miwe Sour Chewy Candies” iň meşhur görnüşdir.

 • Täze gelen ýylan jele gummy süýji import edijisi

  Täze gelen ýylan jele gummy süýji import edijisi

  Süýji söýüjileri, üýtgeşik şekilleri we ýakymly miweli tagamlary sebäpli “Snake Gummies” -i özüne çekýär.Olar ýakymly we özüne çekiji.Bu gummylar örtülen ýylan ýaly emele gelýär we her dişlemek bilen şatlyk we başdan geçirmeler getirýär. Gummy ýylanlaryň janly reňkleri bada-bat ünsi özüne çekýär we estetiki özüne çekijiligini ýokarlandyrýar.Her bir gummy ýylanyň taktil terezisi we ömürlik görnüşi bar, bu bolsa ähli duýgy tejribesini artdyrýar.Gumly ýylany dişläniňizde, onuň tekiz, çeýnen gurluşy miweli tagamyň köpelmegine ýol açýar.Bu süýjüler, adatça, köp sanly miwe tagamly gutulara girýär, meselem, çaga, alma, gök gül we ş.m. akesylan derisinden ýasalan süýjüler çagalaryň we ulularyň arasynda halaýan, sebäbi olar diňe bir ýakymly nepislik däl, eýsem adaty däl we gyzykly. Bu gowy görülýär ýygnanyşyklarda we oturylyşyklarda özüne çekiji gurluşy we gyzykly dizaýny, şeýle hem islendik pursat üçin oňat işleýän aljyraňňylygy üçin.

 • Halal OEM ýylan gummy süýji süýji üpjün ediji

  Halal OEM ýylan gummy süýji süýji üpjün ediji

  “Snake Gummies” özboluşly görnüşleri we ýakymly miweli tagamy bilen süýji höwesjeňlerini özüne çekýän gyzykly we gyzykly süýji.Her agzy bilen, örtülen ýylan ýaly şekilli bu gummy başdan geçirmeler we lezzet duýgusyny hödürleýär. Gummy ýylanlaryň ajaýyp reňkleri derrew ünsi özüne çekýär we görüş ukybyny güýçlendirýär.Her bir ýylan ýylanyň hakyky görnüşi we taktil terezisi tutuş duýgy tejribesine goşant goşýar.Gummy ýylan, dişläniňizde miweli tagamly çişikli, çeýniji duýga eýe.Adatça, bu süýjüleriň her gutusynda birnäçe dürli miwe tagamlary bar, meselem, çaga, alma, gök gül we ş.m. Çagalar we ulular hem ýylan derisinden lezzet alýarlar, sebäbi olar diňe bir tagamly bolman, eýsem özboluşly we gyzyklydyr.Islendik pursatda özüne çekiji göwünleri, oýnawaç dizaýny we çärelere we oturylyşyklara ýakymly gurluşy bilen meşhurdyr.

1234Indiki>>> Sahypa 1/4