sahypa_head_bg (2)

Tohum süýji

 • Täze gelen turş süýji şiresi poroşok süýji import edijisi

  Täze gelen turş süýji şiresi poroşok süýji import edijisi

  Gazyk tozy içgisi, aýratyn tagamy we ýakymly tagamy bilen meşhur bolan gowy görülýän içgidir.Suw bilen birleşip ýasalýar we köplenç poroşok görnüşinde satylýar.Köpük öndürýän haýran galdyryjy himiki reaksiýa, kislota tozy we suw birleşdirilende ýüze çykýar. Bir käse zerur mukdarda poroşok guýuň we içgini turşamak üçin ýuwaş-ýuwaşdan suw goşuň.Poroşok bilen suw birleşdirilende köpürjikli reaksiýa bolýar we ahyrynda ep-esli kislota tozy emele gelýär.Bu köpük ýygy-ýygydan çalt ösýär we garaşylmadyk wizual täsir galdyrýan käseden dökülmek mümkinçiligine eýe. Içgi turş tozy çorbasy emele gelensoň iýmäge taýyn.Bu meşhur içgidir, sebäbi adatça ýakymly we miweli bolýar, käwagt süýji we ýakymly bolýar.Maşgalaňyz we dostlaryňyz bilen duşuşmak ýa-da diňe güýmenmek üçin saýlama içgi, turş tozy we çorbany döretmegiň lezzetli tejribesi sebäpli.Umuman aýdanyňda, turş tozy, üýtgeşik tagamy we ýakymly köpük emele getiriş prosesi bilen tanalýan tagamly içgidir.Köpüküň ýakymly tagamy we gözüňi özüne çekiji täsinlik ony meşhur içgi görnüşine öwürýär.

 • Miwe şekilli çüýşe turşujy süýji

  Miwe şekilli çüýşe turşujy süýji

  Jadylaýjy we ajaýyp miwe şekilli çüýşe turş poroşok süýji süýji turşunyň turşulygyny miweli tagamlaryň süýjüligi bilen garyşdyrýar.Bu süýji, tagam çişleri üçin lezzet almakdan başga-da, wizual toý bolan janly we göze ýakymly miwe şekilli çüýşede hödürlenýär. Her miweli çüýşäniň içinde alma, rawertudana, apelsin we tagamly süýji tozy bar. başga-da köp miweler, azajyk tejribe berýär.Süýjüler, reňkleri we ajaýyp miwe şekilleri sebäpli ulular we çagalar üçin özüne çekiji we özüne çekiji saýlawdyr.Köp adamlar dürli tagamly maddalar birleşdirilende döredilen bejergide lezzet we höwes tapýarlar.Miwe görnüşindäki bu çüýşeler gaýtadan işlenip bilinýän turş tozy süýjüleri, göterijiligi sebäpli ýolda lezzet almak üçin ajaýyp wariantdyr.Bu süýji, günortanlyk naharyna ýa-da sumkasyna gaplanan bolsun, ýolda islegleri kanagatlandyrmak üçin amatlydyr.Miwe şekilli çüýşeli turş gülgüne süýjüler, islendik çärä ýakymly täsir galdyrýan tagamly we gyzykly nahar hökmünde islendik ýygnanyşykda ýa-da baýramçylyga ajaýyp goşundy.

 • Kola halta turşy sypal tozy süýji

  Kola halta turşy sypal tozy süýji

  Özüni özüne çekiji süýji süýjülik we üýtgeşik turşulyk bilen turş sypal tozy süýji, duýgulary özüne çekýän gyzykly nepislikdir.Bu süýjüleriň her agzy bilen ýakymly, agyz suwy bar.Kola şekilli halta, turş tozy süýjüsiniň içinde.Sour Straw Pink Candy-nyň açyk öwüşgini, güýçli miweli tagam wada berip, açan badyňyza ünsüňizi çekýär.Her dişlemek, tagam duýgularyny süýjülik bilen deňagramly güýçli gaýgy bilen doldurýar.

 • 1 tagamly poroşok sypal süýjüsinde lomaý 2

  1 tagamly poroşok sypal süýjüsinde lomaý 2

  1. Iki tagamly şokolad-süýtporoşok süýji sypalyuzyn sypal bilen süýji we ýakymly tagamly bolýar, siz ony turş edip bilersiňiz.
  2. 100 sypalher çüýşe bilen goşulýar.
  3. Süýji tozy taýajyk önümlerisaglygymyz üçin peýdaly.
  Süýji iýeniňizden soň semremez we dişiň çüýremegine sebäp bolmaz.
  4. Janly we hakykatdanam tagamly bolup görünýär.
  5. Çagalar dişlemekden lezzet alýarlarturş poroşok taýaklary.
  Bu elementde, dişlemegi halaýan çaganyň häsiýetleri takyk suratlandyrylýar.
  6. Müşderilerimiz bu önümi Peruda eltip berenimizden soň bizden birnäçe gezek sargyt etdiler, eýýäm 8 konteýner satyn aldylar.
  Günorta Amerikada bu meşhur.

 • Halal miweli tagamly gazlandyrylan çüýşe sypal süýji süýji turşujy süýji

  Halal miweli tagamly gazlandyrylan çüýşe sypal süýji süýji turşujy süýji

  Henizem meşhur süýji önümi- Zawodyň bahasy bilen çüýşe turşulyk süýjüsini içiň.Üýtgeşik tagam tejribesi üçin bu tozan süýjisüýjüligini garyşdyrýar belli miwe tagamlarygaraşylmadyk ýagdaýdaýakymly turş.

  Lezzet almak üçin, çüýşäni tutuşlygyna agzyňyza guýup ýa-da soňrak tygşytlamazdan ozal her tagamdan az mukdarda nusga alyp bilersiňiz.

 • Hytaý bilen üpjün ediji gyzykly turş tozy süýji

  Hytaý bilen üpjün ediji gyzykly turş tozy süýji

  30 sanyGyzykly turş tozy süýjisiropy süýji alyňweinçejik urgy, ýalap, yzygiderli batyryň.Süýji poroşokyny gutaranyňyzda taýagy iýiň.Miwe batyrandan soň çümdüriň, wagtyňyzy sarp etmegiň özi hezil.