sahypa_head_bg (2)

Jam

 • Kreýon şekilli jam, suwuk ruçka jam süýji bilen üpjün ediji

  Kreýon şekilli jam, suwuk ruçka jam süýji bilen üpjün ediji

  Kreýon şekilli jam ruçkalary, duýgulary höweslendirýän we aýagy kanagatlandyrýan lezzetli we ýakymly nepislik.Baý jamda gurşalan bu konditer önümleri adaty garga görnüşine eýe bolup, ýakymly we gyzykly nahar hödürleýär.Karýon şekilli miwe jamy ruçkalary jikme-jikliklere üns bermek bilen ýasalýar we hakyky reňklere meňzeýän açyk reňkler we ajaýyp dizaýnlar bar.Her “garga” içinde kremli, miweli jam bar, içiňize dişlän badyňyza süýji bilen partlaýar.Her bir krahon suwuk jamynyň özboluşly we agyz suwy tagamy bar we ol miwe tagamlarynyň köpüsinde, şol sanda qulupnay, gök gül, alma we garpyz bar.Nirede bolsaňyzam - işde, mekdepde ýa-da öýde diňe süýji pursatlary başdan geçirseňizem, ýeňil we amaly dizaýny sebäpli ýolda bu ýakymly lezzetden lezzet alyp bilersiňiz.Çagalar we ýaş ulular, hyýallaryny güýçlendirip, ýakymly nahar taýýarlaýandyklary üçin, krahon görnüşli jam ruçkalaryny halaýarlar.

 • Miwe tagamly suwuk jam, ruçka süýji import ediji

  Miwe tagamly suwuk jam, ruçka süýji import ediji

  Galam suwuk miwe jamy, Latyn Amerikasynyň aýaklaryny we ýüreklerini özüne çeken ýakymly önüm.Mango, rawertudana, üzüm we ananas, hakykatdanam ýakymly nahar bermek üçin seresaplylyk bilen garylan ekzotik we tagamly tropiki miweleriň diňe bir bölegidir.Iň ýokary hilli talaplaryň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin, her topar jam kiçijik toparlarda çynlakaý taýýarlanýar.Latyn Amerikasynyň reňkli energiýasy “PenFruit Jam” -yň aýratyn gaplamasynda öz beýanyny tapdy.Janly ýazgylary we bagtyýarlygy we güýji çykarýan özüne çekiji dizaýny sebäpli islendik gap-gaç üçin ýakymly goşundy.“PenFruit Jam” Latyn Amerikasynyň nesil şejeresinden bolsun ýa-da sebitiň janly tagamlaryna baha bermegiňizden başga-da möhüm tagamdyr.

 • Raketa şekilli halta miwe tagamy suwuk jam süýjüsini gysýar

  Raketa şekilli halta miwe tagamy suwuk jam süýjüsini gysýar

  Suwuk jam haltalarymyzyň iň soňky setirini hödürlemek - dyknyşyk pudagynda öwrülişik!Her halta iň oňat tagam bermek üçin el bilen saýlanan täze miweleriň reňkli we ýakymly garyndysyny öz içine alýar.Suwuk dykyzlarymyz, çaga we malina ýaly adaty halaýanlardan başlap, hyjuwly miweler we mango ýaly has üýtgeşik jübütlere çenli her aýaga laýyk dürli tagamlarda bar.Näçe dykyz ulanýandygyňyzy dolandyrmagy ýönekeýleşdirmekden başga-da, amatly sumka şekili galyndylaryň ýa-da tertipli dökülmeleriň ýokdugyna göz ýetirýär.Gapagy açyň, sumkany ýeňil itekläň we ýüpek jamyň iýmitiňizi takyk örtýänine tomaşa ediň.Üstünlikleri ol ýerde gutarmaýar!Specializedöriteleşdirilen haltalarymyz jamyň tagamyny we täzeligini saklamak üçin ýasalýar, şonuň üçin her gysyş edil öňküsi ýaly gowy bolar.Torbalarymyz bilen, jamyňyzyň erbetleşmeginden ýa-da tagamyny ýitirmeginden gorkmaly däl.

 • “Halloween zombi” dizaýn sumkasy suwuk jele jam süýji import edijisini gysýar

  “Halloween zombi” dizaýn sumkasy suwuk jele jam süýji import edijisini gysýar

  Halloween temaly suwuk jam süýji, ýylyň iň amatly wagty üçin iň oňat bejergi!Lezzetli bolmakdan başga-da, “Halloween” mowzugy bolan suwuk jamymyz, Hallowin baýramyňyzy hasam lezzetli we tolgundyryjy eder.

  Her halta jadygöýler, arwahlar we kädi ýaly Hallowin adaty şekillerini görkezýän janly, gülkünç äheňler bilen bezelýär.Şübhesiz, ulularda-da, çagalarda-da meşhur bolar!Her haltanyň içinde ýakymly miweli ys bar.Iň bişen we iň täze miweler, mahmal, tekiz gurluşy üpjün etmek üçin ussatlyk bilen garylan suwuk jamymyzy ýasamak üçin ulanylýar.Gan mämişi, elhenç garpyz we gorkunç üzüm ýaly köp sanly lezzetli tagamlaryň arasynda her kimiň aýagynyň göwnünden turjak bir zat bar.Suwuk jamymyzdan lezzet almak, halta gaplamak arkaly ýönekeý bolýar.

 • Bomba şekilli halta gysylan jele jam süýji süýjüleri bilen üpjün ediji

  Bomba şekilli halta gysylan jele jam süýji süýjüleri bilen üpjün ediji

  Özboluşly şekilli haltalarda innowasiýa suwuk jam - halaýan miwe tagamlaryndan lezzet almagyň ýakymly we amatly usuly!Suwuk dykyzlarymyz diňe iň oňat, iň täze miwelerden peýdalanyp, her dişlenende süýji tagamy üpjün edýär.

  Diňe tagamly bolman, saglygyňyza peýdaly önüm öndürmek bilen buýsanýarys.Her halta antioksidantlardan we witaminlerden doly bolany üçin, günäkär däl lezzet.Mundan başga-da, tapawutly sumka görnüşi optimal tazeligi we amatlylygy kepillendirýär.Düwürdilen gapagyň kömegi bilen jamyňyzy birnäçe gezek iýip bilersiňiz, bu hem ony has uzak saklaýar.Suwuk jam haltalarymyz, diňe bir miwäni isleýän bolsaňyz ýa-da günortanlyk nahary ýa-da piknik taýýarlaýan bolsaňyz, iň oňat warianty.Suwuk jamymyzyň lezzetli tagamyny we ulanmagyň aňsatlygyny şu wagt öwreniň.Tagamy we gyzykly akymy bolsun!

 • Jelly damja gummies ruçkasy gysylan jel suwuk jam süýji satylýar

  Jelly damja gummies ruçkasy gysylan jel suwuk jam süýji satylýar

  Süýji söýýänleriň hemmesi üçin iň oňat bejergi “Pen Squeeze Jam Candy”.Bu ýakymly önüm, miwe tagamly süýjüleriň çeýnän baýlygy bilen jamyň süýji lezzetini birleşdirip, deňi-taýy bolmadyk tagam duýgusyny döredýär.

  “Pen Squeeze Jam Candy” -da çilek, alma, üzüm we başgalar ýaly dürli görnüşli miwe jamlarynyň tagamlaryny hödürleýäris.Her dişlemek miwe tagamy bilen köpelýär we size has köp zat isleýär.Tagam duýgularyňyzy begendirmek üçin, her süýji süýji we duýgurlygyň iň gowy gatnaşygy bilen hünär taýdan ýasalýar.

  “Pen Squeeze Jam Candy” -yň tapawutly gaplamasy, iň tapawutly häsiýetlerinden biridir.Süýji, iň oňat mukdarda jamy paýlamagy we içindäki gümmi iýmegi ýönekeýleşdirip, ruçka meňzeş turba bilen gaplanýar.

  Hiç hili bulaşyklyk ýa-da kynçylyksyz, amaly gaplamanyň kömegi bilen ýolda bu lezzetli lezzetden lezzet alyp bilersiňiz. Bütin dünýäde “Pen Squeeze Jam Candy” dünýä hadysasyna öwrüldi.Aghli ýaşdaky süýji söýüjileri ajaýyp tagamy, döredijilik gaplamasy we premium goşundylary sebäpli ony gowy görýärler.Bu süýji, çaga ýa-da uly adam bolsaňyz, sizi gynandyrar. Miwe miweleriniň we çeýnän süýjüleriň ýakymly birleşmegine boýun boluň.

 • Üç gezek gysylan jam süýji import edijisi

  Üç gezek gysylan jam süýji import edijisi

  “Triple Squeeze Jam Candy” iň soňky süýji bejergidirbütin dünýäde meşhur üçinagyz suwy, ajaýyp tagam wemiweli jam tagamlarynyň dürlüligi.Önümimiz, süýji höwesjeňleri üçin iň oňat iýmitlenmek üçin ýakymly duýgy döretmek üçin niýetlenendir. Biziň süýjülerimiz ýolda iň oňat iýmitdir,tapawutly gaplanan we ulanmak aňsat sumka köp mukdarda gol miwe jamy bilen.Süýjülerimiziň iň möhüm böleklerinden biriis miweli jam tagamlarynyň köp dürlüligi Bu, her kimiň tagamy üçin bir zat hödürleýän önüm setirimizi öz içine alýar. Ajaýyp klassiki rawertudana we gök gül saýlamalaryny, şeýle hem başdan geçirýän mango we kiwi tagamlaryny öz içine alýan dürli tagamlar, tagamlaryňyzy kanagatlandyrmagy wada berýär. bilen süýji söýüjilerini hödürlemek ýokary hilli, özüne çekiji lezzetler.Bu gün süýjü süýjüligimizi synap görüň we tagamly başdan geçirmeleriňizi alyň!

 • 35g diş pastasy gysyjy turba pop jam süýji import ediji

  35g diş pastasy gysyjy turba pop jam süýji import ediji

  Diş pastasyny gysmak Jam Candy,dünýä belli süýji süýjüligi bu süýji dişiňizi kanagatlandyrar!Süýjülerimiz, her bir süýji höwesjeňi üçin iýmitdir,dürli miweli jam tagamlary bilen saýlamak, hersi bilenajaýyp gurluşy we tagamy.Biziň süýjülerimizamatly we bir görnüşli gysyş turbasynda gelýär, götermegi aňsatlaşdyrýar nirä gitseňem seniň bilen.Her turba hakyky miwä meňzeş tagamly köp mukdarda süýjü süýjüdir.Turba görnüşi sebäpli, näçeräk alýandygyňyzy aňsatlyk bilen dolandyryp bilersiňiz we has sagdyn görnüşe öwrüp bilersiňiz.

  Müşderini kanagatlandyrmaga bolan yhlasymyz, diş pastalarymyzy gysmak Jam Candy ýaly önümlerimiziň ýokary hilinde görkezilýär. Netijede, diş pastasyny gysmak Jam Candy süýji lezzet gözleýän her bir adam üçin ýakymly we sagdyn iýmitdir.

 • 125g diş pastasy gysyjy turba jamy süýji bilen üpjün ediji

  125g diş pastasy gysyjy turba jamy süýji bilen üpjün ediji

  Ttagamly we oýlap tapyjy Diş pastasy Jam süýjüsini gysyňtagam duýgularyňyzy göwnüňizden turar!Süýjülerimiz bilen öndürilýäriň oňat maddalar wegelýär dürli lezzetli we janlandyrýan miweli tagamlarda.

  Süýjüimizýörite gysyş turbasynda gaplanýar ýönekeýleşdirýär weýolda iýmek üçin amatly.Her turbadaky jam süýjüleriniň uly dozasy süýji dişiňizi oturtmak üçin amatlydyr.Mundan başga-da, süýji näçe iýýändigiňizi aňsatlyk bilen sazlap bilersiňiz we nahar iýmek üçin sagdyn alternatiwa bolar ýaly, turbalarda gaplanýar.

  Diş pastasy gysmak Jam Candy tarapyndan hödürlenýän tagamlaryň görnüşi, esasy aýratynlyklaryndan biridir.Her tagam islegine laýyk tagamymyz bar,adaty miwe tagamlaryndan başlap rawertudana we gök gül ýaly ekzotik tagamlara mango we kiwi ýaly.Mundan başga-da, süýjülerimiziň çeýnemek we ýumşaklygyň iň oňat utgaşmasy bolup, tagamyňyz üçin ýakymly tagam berýän aýratyn gurluşy bar.

12Indiki>>> Sahypa 1/2