sahypa_head_bg (2)

Süýji

 • Täç şekilli pop rok lolipop süýji

  Täç şekilli pop rok lolipop süýji

  Lolipopdan çykýan süýji bilen tanyşdyrmak,Latyn Amerikasynda halaýan nahar!

  Lolipop süýjüleriniň ajaýyp we ajaýyp utgaşmasy Latyn Amerikasyndaky sarp edijileriň ýüregini özüne çekdi.

  Bu döredijilik bejergisiniň bir ujunda reňkli lolipopwe beýleki tarapdan gelýär süýji süýjüleriniň ýakymly paketi.Lolipop hödürleýärdürli tagamly tagamlar, şol sanda rawertudana, garpyz, alça we ananas ýaly adaty lolipoplardan başga zat edýär.Ulular we çagalar, her ýalan bilen çykýan ýakymly ysyň partlamagyna garşy durup bilmeýärler.Emma partlaýan lolipop süýjülerini beýleki süýjülerden hakykatdanam tapawutlandyrýan zat geň galdyryjy zat.Lolipoplara dişläniňizde, size nämäniň bardygyny duýup bilersiňiz.Süýji partlaýan sumkany açmazdan ozal, lolipoplardan bir gysym alyp bilersiňiz.Kiçijik bökýän süýjüleri eliňize guýsaňyz, janlanýar we tolgunýar.

 • Süýji süýji bilen awtoulag şekilli lolipop süýji

  Süýji süýji bilen awtoulag şekilli lolipop süýji

  Tanyşdyrmakmeşhur Latyn Amerikasy nahary, süýji lolipopyny açmak!

  Lolipop süýjüsini atmak abir görnüşli we ajaýyp garyndyLatyn Amerikasynyň hemme ýerinde adamlaryň ýüregini gazandy.

  Bu roman konditer önümi barjoşgunly lolipopbir ujunda wesüýjüli bökýän gyzykly paketbeýleki tarapdan.Agyz suwy bilen baglanyşykly tagamlarşol sanda çilek, garpyz, alça we ananas ýaly lolipopda bar, ony adaty lolipoplardan başga zat edýär.Çagalaram, ulularam, her ýaljak bilen çykýan ýakymly ysyň demini alyp bilmeýärler.Süýjüleriň geň galdyrmagy, lolipop süýjüleriniň açylmagyny beýleki süýjülerden hakykatdanam tapawutlandyrýan zat.Lolipoplara dişläniňizde özüňizde nämäniň bardygyny duýup bilmersiňiz.Partlaýan süýji haltasyny açmazdan ozal lolipoplardan bir bölek alyp bilersiňiz.Kiçijik bökýän süýjüler janlanýar we eliňiziň içine guýanyňyzdan soň joşgun bilen bökýär.

 • 1 pop çykýan süýji üpjün edijisinde 4-nji owadan dizaýn

  1 pop çykýan süýji üpjün edijisinde 4-nji owadan dizaýn

  Süýji atmak - gaplanýarowadan reňkli kiçijik kagyz guty, söwda sakgyjynyň gaplamasyna meňzeýär.Sakgyç bu ýagdaýda ýakymly partlaýjy süýji bilen çalşylýar.Goýdört haltabilen alýumin film torbalaryowadan dizaýnlarher kiçi kagyz gutusynda we alýumin film torbalarynda baý miweli tagamly süýji bar.Kartonyň dizaýny uly ýa-da kiçi, hatda görnüşi hem müşderiniň isleglerine görä üýtgedilip bilner.Kiçijik kagyz gutular açyk displeý gutusy bolan merkezi gutuda tertipli ýerleşdirildi.Partlama derejesi, müşderiniň islegine we bahasyna görä, 50% çykýan süýji + 50% ak şeker ýaly sazlanyp bilner.

 • Hytaýda zawod 4 satylýar

  Hytaýda zawod 4 satylýar

  Bu önümde dürli-dürli barmiweli tagamly süýji süýjidört sany owadan dizaýn edilen alýumin film torbasyna, dört kiçi sumkanyň her biri üçin bir uly sumka;uly sumkalar dik duran orta gutuda ýerleşdirilýär.Mundan başga-da, müşderiniň isleglerine esaslanyp has amatly ýerleşdiriş usulyny ulanyp bileris;ortaky gutyýyrtyp boljak döredijilik görkeziş gutusy.Satyn alyjynyň ünsüni çekmekde örän peýdaly orta gutynyň ýyrtylýan pyçak galyplaryny ýerlikli dizaýn edip biler;çykýan süýjülerimiziň hili gaty durnukly.Iň amatly ammar şertlerinde ýaramlylyk möhleti üç ýa-da bäş ýyla ýetip biler.

 • Miwe tagamy süýji süýji sagat tatuirovka sumkasy Hytaý üpjün edijisi

  Miwe tagamy süýji süýji sagat tatuirovka sumkasy Hytaý üpjün edijisi

  Sagat tatuirovka sumkasy bilen 1 açylýan süýji -Dürli tagamlarsüýji açmak,tatuirovkalara tomaşa ediňdürli nagyşlar bilen

  Bu önüm çagalar tarapyndan gowy görülýär.

  Üç paket, bir paketiň agramy 1 gr.

 • El sumkasy tatuirovka süýji süýji lomaý

  El sumkasy tatuirovka süýji süýji lomaý

  El sumkasy tatuirovka süýji - Sizi ýylgyrtjak we hemmäňizi özüne çekjek täze pikir.

  Torba200 sany ownuk paket barsüýjüleriň hersibaşga miwe bilen tagam we tatu ýazgylarybaşga bir nagyş bilen.

  Bir paketiň agramy 1 gr.