sahypa_head_bg (2)

Önümler

 • Tatuirovka bilen 1 köpürjikli süýjüden 3-i gyzgyn satmak

  Tatuirovka bilen 1 köpürjikli süýjüden 3-i gyzgyn satmak

  Tatuirlenen köpürjik sakgyjy, özboluşly we gyzykly nahar iýmek tejribesini üpjün edýän tagamly konditerdir.Wagtlaýyn tatuirovka, çagalar we ulular üçin tolgundyryjy lezzet, bu täsin köpürjik sakgyjynyň her paketine goşuldy we goşmaça täsinlik goşdy.Köpürjik sakgyjynyň her bir bölegi, köpürjik sakgyjynyň adaty tagamyndan başga-da, garaşylmadyk tatuirovka edýär.Tatuirowkalar, belli sanlardan başlap, gülkünç nagyşlara we nyşanlara çenli dürli dizaýnlarda bar we adatça zäherli, derini goramaýan kagyzda çap edilýär.Her bir örtük täze bir täsinlik döredýänligi sebäpli, bu siňdirmek bilen baglanyşykly lezzeti we şübheleri güýçlendirýär. Köpürjik sakgyjynyň çeýneýän dokumasy we süýji, miweli tagamy hökman aýagyňyzy begendirer.Sogan saklanylanda uly, köpürjikli köpürjikler öndürilýär, bu bolsa ähli tejribäni hasam lezzetli edýär. Tatuirovkaly köpürjik sakgyç, oturylyşyklar, sumkalar ýa-da islendik wakany gyzyklandyrýan ýakymly we nostalgiki nahar hökmünde idealdyr.Onuň ajaýyp köpürjik sakgyjy we garaşylmadyk tatuirowkalary, bulaşyklyga süýji we tolgunma goşmak isleýän her bir adam üçin ajaýyp wariant edýär.

 • Pomada pop barmak lolipop süýji

  Pomada pop barmak lolipop süýji

  “Push Pop Lipstick Candy”, pomada dizaýnynyň lezzetli tarapyny miwäniň ýakymly gowylygy bilen garyşdyrýan ýakymly oýlap tapyjy süýjüdir.Pomada turbasyna meňzeýän bu tapawutly süýjüleriň görnüşi, çaýkanmak tejribesini gyzykly we gyzykly öwüşgin berýär.Her Push Pop pomada süýjüsi, gözüňi özüne çekiji, reňkli dizaýn we süýjülik bilen ýokaryk hyzmat etmek aňsatlaşdyrýan öwrüm mehanizmine eýedir.Çagalar we ulular üçin pomada şekilli çüýşe sebäpli gyzykly we täzelik goşýan gyzykly bir zat. “Push Pop” pomada süýjüleri, islendik çäräni dowam etdirýän we temaly ýygnanyşyklar, dabaralar we tötänleýin ýygnanşyklar üçin amatly iýmitdir. .Gündelik iýmitlere süýji we tolgunma goşmak isleýänler üçin bu aýratyn görnüşi we agyz suwy tagamlary sebäpli ajaýyp wariant.

 • Iň köp soralýan süýji göwher şekilli çeýniji süýji bilen üpjün ediji

  Iň köp soralýan süýji göwher şekilli çeýniji süýji bilen üpjün ediji

  Göwher şekilli çeýneli süýji, çylşyrymly we lezzetli nahar taýýarlaýan ýakymly we üýtgeşik süýji.Almaz görnüşi bilen tapawutlanýanlygy sebäpli, bu çeýneli süýjüler çagalar we ulular üçin estetiki taýdan ýakymly we tolgundyryjy. Diamond şekilli çeýneli süýji, çylşyrymly we lezzetli nahar taýýarlaýan ýakymly we üýtgeşik süýji.Almaz görnüşi bilen tapawutlanýanlygy sebäpli, bu çeýneli süýjüler çagalara we ululara estetiki taýdan ýakymly we tolgundyryjydyr. Bu çeýneli süýjüleriň ýakymly miweli tagamy olary aýratynlaşdyrýar.Malina, ananas, mango we ýaşyl alma ýaly tagamlarda bar, her miweli dişlemek süýjüleriň çeýneýän gurluşy bilen ajaýyp garyşýar.Süýji höwesjeňleri üýtgeşik göwher şekillerini süýji, miweli yslar bilen birleşdirýän bu köp duýgur tejribe bilen haýran galar.

 • 1 miweli tagamly ýumşak çeýniji süýji süýji

  1 miweli tagamly ýumşak çeýniji süýji süýji

  Stretchy Gummies ýakymly we ýeňil nahar taýýarlaýan ýakymly we üýtgeşik süýji.Özboluşly çeýneli we uzyn duýgusy sebäpli, bu gummylar dürli ýaşdaky süýji höwesjeňleri üçin ajaýyp wariantdyr. Her uzaldylan gummy bölegi ýakymly çeýnemek we öwüşginli tekstura eýe bolmak üçin döredildi.Süýji çeýnende uzalýar we çekilýär, nahar iýmegi has lezzetli edýän ýakymly taktil duýgy goşýar.Çagalar we ulular, bu süýjüleri janly reňkleri we özüne çekiji görnüşleri sebäpli gözüňi özüne çekiji we özüne çekiji taparlar. Bu gümmi tagamly miweli tagamlary sebäpli özboluşlydyr.Çilek, gök gül, garpyz we limon tagamlary bilen gelýän süýjüleriň her bir dişlemesi, çeýnän, uzalýan gurluşy bilen oňat miweli tagam bilen köpelýär.Süýji höwesjeňleri, gyzykly dokumalary süýji, miweli tagamlar bilen birleşdirýän bu köp duýgur tejribeden lezzet alarlar.

 • Awtoulag şekilli miweli jele süýji Hytaý zawodynyň üpjünçiligi

  Awtoulag şekilli miweli jele süýji Hytaý zawodynyň üpjünçiligi

  Multfilm görnüşindäki miweli tagamly jele süýjüleri, miwe tagamlarynyň lezzetini multfilm şekilleriniň gyzyklylygy bilen garyşdyrýan ýakymly we ýakymly nepislikdir.Bu jele süýjüleri ajaýyp we özüne çekiji täsir galdyrýar, sebäbi ajaýyp we kesgitlenýän multfilm şekillerine ussatlyk bilen galypdyr. Her jele süýji, awtoulag, miweler, haýwanlar, ýarag we beýlekiler ýaly meşhur multfilm gahrymanlaryna ussatlyk bilen galypdyr. çagalar we ulular üçin görmegeý we tolgundyryjy.Bu süýjüler açyk reňkleri we jikme-jik dizaýnlary sebäpli islendik oturylyşyga ýa-da nahar wagtyna gyzykly goşundy. Bu jele süýjüleriniň ajaýyp miweli tagamy olary aýratynlaşdyrýar.Rawulek, mämişi, alma we üzüm görnüşlerine girýän her bir lezzetli agzy, jeliň ýumşak, çeýnen gurluşy bilen oňat gidýär.Aghli ýaşdaky süýji höwesjeňleri, ähli göz öňünde tutulan zatlary özünde jemleýän bu köp duýgur tejribeden lezzet alarlar, multfilm şekilli miweli jele süýji, miwe tagamlarynyň süýjüligini multfilm gahrymanlarynyň tolgundyrmagy bilen ajaýyp konditerdir.Bu süýjüler janly reňkleri, döredijilik görnüşleri we özüne çekiji tagamlary bilen islendik iýmitleniş dabarasyny açar.Ajaýyp multfilm görnüşleri bilen ýakymly miweli tagamlar.

 • Ro Christmasdestwo gar adamy sarymsakly süýji süýji

  Ro Christmasdestwo gar adamy sarymsakly süýji süýji

  Baýramçylyklara şatlyk we baýramçylyk öwüşgini getirmek üçin, Täze ýyl mowzugy bilen täze süýji süýjüleri hödürleýäris.Özboluşly görnüşleri we agyz suwy bilen bu süýjüler esasanam Ro Christmasdestwo ruhuny oýarmak üçin ýasalýar. Baýramçylyklar Santa Klaus, Ro Christmasdestwo agaçlary ýaly ajaýyp dynç alyş temaly dizaýnlara ussatlyk bilen döredilen her bir gül bilen birneme ýakymly we şadyýan bolýar. , gar garlary, keýikler, etc.Bu süýjüler, jikme-jik jikme-jiklikleri we janly reňkleri sebäpli islendik Ro Christmasdestwo çäresine tolgundyryjy we özüne çekiji goşundy.Bu süýjüler ýakymly we garaşylmadyk doldurgyçlary sebäpli özboluşlydyr.Gumminiň baý mämişi, üýtgeşik kepjebaş we süýji qulupna tagamlarynyň her bir agzy, çeýnen gurluşy bilen oňat dynç alyş lezzetini getirýär.Aghli ýaşdaky süýji höwesjeňleri ýumşak, gumly örtük we ýakymly doldurgyçlar bilen döredilen köp duýgur tejribeden lezzet alarlar.

 • Halloween kellesiniň şekilli sarymsakly süýji süýji

  Halloween kellesiniň şekilli sarymsakly süýji süýji

  Iň soňky Hallowin temaly süýjüler, ýakymly ysly däp-dessurlary kabul edýär.Bu süýjüleriň özboluşly şekilleri we özüne çekiji doldurgyçlary, Halloweeniň ruhuny oýarmak üçin ýörite döredildi.Her Blister jadygöýler, arwahlar, kädi we ýaralar ýaly ajaýyp we ajaýyp dizaýnlara ussatlyk bilen heýkel edip, Hallowine şatlykly we janly element getirýär.Bu süýjüler, islendik Halloween çäresine tolgundyryjy we özüne çekiji goşundy, sebäbi jikme-jik dizaýny we joşgunly reňkleri. Bu gümmi tagamly we garaşylmadyk doldurgyçlary sebäpli özboluşly.Greenaşyl alma, şireli qulupnay we ajaýyp garpyzyň her bir dişlemesi, çeýnän, gummy dokumasy bilen ussatlyk bilen deňagramly miwe tagamy bilen köpelýär.Aghli ýaşdaky süýji höwesjeňleri ýumşak, gumly örtük we ýakymly doldurgyçlar bilen döredilen köp duýgur tejribeden lezzet alarlar. Bu täze doldurylan gümmi, hile ýa-da bejeriş haltalaryna, Hallowin oturylyşyklaryna ýa-da gyzykly we gyzykly görnüşde ajaýyp goşundy. baýramçylyga birneme joşgun we tolgunma bermek.Aýratyn görnüşi we agyz suwy bilen doldurylmagy sebäpli, nahar iýmek tejribesine azajyk Halloween jadysyny goşmak isleýän adamlar üçin ajaýyp wariant.

 • Täze gelen turş süýji şiresi poroşok süýji import edijisi

  Täze gelen turş süýji şiresi poroşok süýji import edijisi

  Gazyk tozy içgisi, aýratyn tagamy we ýakymly tagamy bilen meşhur bolan gowy görülýän içgidir.Suw bilen birleşip ýasalýar we köplenç poroşok görnüşinde satylýar.Köpük öndürýän haýran galdyryjy himiki reaksiýa, kislota tozy we suw birleşdirilende ýüze çykýar. Bir käse zerur mukdarda poroşok guýuň we içgini turşamak üçin ýuwaş-ýuwaşdan suw goşuň.Poroşok bilen suw birleşdirilende köpürjikli reaksiýa bolýar we ahyrynda ep-esli kislota tozy emele gelýär.Bu köpük ýygy-ýygydan çalt ösýär we garaşylmadyk wizual täsir galdyrýan käseden dökülmek mümkinçiligine eýe. Içgi turş tozy çorbasy emele gelensoň iýmäge taýyn.Bu meşhur içgidir, sebäbi adatça ýakymly we miweli bolýar, käwagt süýji we ýakymly bolýar.Maşgalaňyz we dostlaryňyz bilen duşuşmak ýa-da diňe güýmenmek üçin saýlama içgi, turş tozy we çorbany döretmegiň lezzetli tejribesi sebäpli.Umuman aýdanyňda, turş tozy, üýtgeşik tagamy we ýakymly köpük emele getiriş prosesi bilen tanalýan tagamly içgidir.Köpüküň ýakymly tagamy we gözüňi özüne çekiji täsinlik ony meşhur içgi görnüşine öwürýär.

 • Iýmit şekilli gyzgyn it marshmallow süýji satylýar

  Iýmit şekilli gyzgyn it marshmallow süýji satylýar

  Gyzgyn it batgasy, klassiki konditer önümlerini özüne çekiji we tapawutly.Bu batgalyklar kiçijik gyzgyn itlere meňzeýär we ýumşak çöregiň içine salnan panjara kolbasa meňzeýär. Gyzgyn it batgasyna çümmek adaty batgalyklara mahsus tekiz we ýumşak gurluşy görkezýär.Batgalyklar gyzgyn itiň keşbine meňzeş ussatlyk bilen gurlupdyr.Bu batgalyklar süýji, şekerli tagamyny saklaýar, bu hakyky gyzgyn itden garaşyp boljak ýakymly tagam däl-de, adaty däl görnüşine ýakymly täsir edýär.Gyzgyn it batgalyklary, adaty tagamly nahar ýaly dadyp bilmese-de, oýlap tapyjy gözleýän şahsyýetler üçin oýnawaç we lezzetli tejribe hödürleýär. Iň köp it marşalllary temaly oturylyşyklar, kempingler üçin ajaýyp gülkünç we ýakymly söhbetdeşlik başlangyjydyr. gezelençler ýa-da islendik waka barada.Bu ýakymly süýjüler, ýakymly ojakda gowrulanmy ýa-da diňe aljyraňňy nahar hökmünde sarp edilse-de, ýakymly süýji we göze ýakymly täsir galdyrýar.

123456Indiki>>> Sahypa 1/13