sahypa_head_bg (2)

Süýji basyldy

 • Halal garyşyk miweli tagam tegelegi zawodyň bahasy bilen basylan süýji planşet süýjüsi

  Halal garyşyk miweli tagam tegelegi zawodyň bahasy bilen basylan süýji planşet süýjüsi

  Tegelek şekilli basylan süýjilomaý, egrilen şeker, sogan, şokolad, miweler we nan ýaly bolup biler.Lolipoplar, gumdroplar, kiçi göwrümler görnüşinde bar we olar bar wagty aýdym aýdyp bilerler, agzyňyz bilen saz çalyp bilerler.

  Aýry-aýry gaplanan tegelek süýji.

  Dürli tagamlar.

 • Hytaý, ýakymly ýürek bilezik süýji bilen üpjün ediji

  Hytaý, ýakymly ýürek bilezik süýji bilen üpjün ediji

  StretchySüýjüler owadan bilezikler süýji.Süýji görünmek üçin bu süýjüleri geýiň!Iýip bolýan bu şaý-sepler, elbetde, göwnüňizden turar!Adaty bejergi şularaýratynlykda örtülen süýji bilezikleri.

  Dürli miweleriň tagamlary.

  Söýgüliler güni şol bir adama şokolad sowgadyny bermek isleseňiz, olara owadan şaý-sepler bermek isleseňiz näme edýärsiňiz?Bu şeker özüne çekiji bilezikleri açmak üçin köp sanly Aşyklar gününiň süýjü dagyndan gazmaly!Özboluşly täzelik bolan bu süýji bilezikler, şeker monjuklary we ýürek şekilli jadylar bilen bezelendir.Bu özüne çekiji süýji 48 bilezik gutyda gelýär.Söýgüliler gününden öň özüňizi tabşyrmagyňyzy unutmaň!

  Myhmanlaryňyzy bezemek üçin iň oňat moda şaý-sepleri ulanylmaly!Torbalar üçin bu ajaýyp süýji bilezikleri idealdyr.