sahypa_head_bg (2)

Şokolad süýji

 • Multfilm şekilli şokolad käse biskwiti, süýji süýji import ediji

  Multfilm şekilli şokolad käse biskwiti, süýji süýji import ediji

  Düwürtiklerimiziň agzyny suwdan lezzet alarsyňyz diýip umyt edýärisŞokolad jamy bilen şokolad biskwiti. Çişikli biskwitler we ýylmanak, ýüpek şokolad sousyajaýyp kombinasiýa ediň.Şokolad jamy bilen bu lezzetli şokolad biskwiti, süýji dişiňizi her agzyňyz bilen kanagatlandyrýan wagtyňyz gözleýän lezzetiňizi berer.

  Agzyny suwlandyrýan tagamy bilen, şokolad jamy bolan şokolad biskwitimiz has köp zat islär.Olar andessine märekäniň göwnünden turýanwegünüň islendik wagty iň oňat naharsebäbi iň gowy süýji-duzly gatnaşygy bar.

  Süýji önümlerimiz, her bir agzyň diňe ýokary hilli ingredientleri ulanmak bilen ýatdan çykmajak tejribe bolmagyny üpjün etmek üçin ussatlyk bilen taýýarlanýar.

  Köp ýurtlarda ajaýyp tagamy, deňagramly süýjüligi we ýakymly gurluşy sebäpli dünýäde satylýan meşhur önüm.

  Netijede, şokolad jamy bilen şokolad biskwitimiz, şokolad söýüjiler üçin iň oňat bejergidir, ýakymly partlamany we her diş bilen ýakymly teksturany üpjün edýär.Obeer şaryny süpürýän bu pese gaçýan lezzetden geçmäň.Sitata almak üçin arkaýyn boluň!

 • Ajaýyp doňdurma şekilli şokolad biskwiti

  Ajaýyp doňdurma şekilli şokolad biskwiti

  1. Mazaly biskwitler bilen tekiz şokolad jamyny ýasamak üçin inçe kakao tozy saýlamak.

  2. A.ýokary hilli doňdurma şekilli şokolad biskwitihas çişiriji edýär.

  3. GMP hil ulgamynyň önümçilik otagy (Her käse GMP ulgamy tarapyndan talap edilýän arassa otagda öndürilýär.

  4. Çagalar, okuwçylar we ulular üçin iň oňat nahariň gowy ertirlik nahary.

  5. Merkezdäki kondisioner ulgamy (Termostatiki, awtomatiki yzygiderli çyglylygy arassa gurşawy hödürlemek üçin merkeziň kondisionerini ulanmak)naharlaryň ýokary hilini we howpsuzlygyny üpjün ediň)

  6. Iýmitiň köp bolmagy (täze we hakyky çig malşokolad biskwitini köp iýmitlendiriň).

 • Hytaý planetasy kubok şokolad biskwitini gowy satýar

  Hytaý planetasy kubok şokolad biskwitini gowy satýar

  1. SÖELGI DURMUŞY - 365 gün, ony gün şöhlesinden uzakda salkyn, gurak we şemalladylýan ýerde saklaň we açylandan soň mümkin boldugyça sarp ediň.Sowadyjyda goýsaň has gowy bolar.

  2.Göçürijileriň sanawyşokolad biskwit planetasy kubok naharygutapjyklar, bugdaý uny, ak şeker, agyz suwy, tutuş süýt tozy, duz we iýilýän ýag ýaly maddalary öz içine alýar.Aghli ýaşdaky adamlar üçin şeýle özüne çekiji nahar taýýarlamak, özboluşly önümçiligi talap edýär.

  3.ENJOYABLE TASTE - Naharda näbelli bir tagam bar we ajaýyp tagamly we tagamly bolýar.Iň meşhur naharlardan biriesasanam çagalar bilen, çeýnäniňizde tagam reseptorlaryňyzy doly tolgundyrýar we size ýakymly tejribe berýär.

  4. DÜZGÜN GÖRNÜŞLER - Telewizora tomaşa edeniňizde ýa-da gybat ýa-da iş hakda söhbet edeniňizde maşgalaňyz, dostlaryňyz ýa-da işdeşleriňiz bilen şuňa meňzeş nahar paýlaşmakdurmuşyňyzy has lezzetli edip biler.Mundan başga-da, iş ýerindäki açlyga garşy göreşmek üçin iň amatly çözgüt bolar.

 • Halal şokolad noýba süýjüsi

  Halal şokolad noýba süýjüsi

  1. Tagamly biskwitler bilen oňat gidýän şokolad jamyny ýasamak üçin ýokary hilli kakao tozy.

  2. A bilen has çişirilýärpremiumeyeball-şekilli şokoladbiskwit.

  3. GMP hil ulgamy üçin önümçilik meýdany (Her käse GMP ulgamynyň zerurlygy boýunça arassa otagda ýasalýar.

  4. Iň oňat ertirlik nahary Çagalar, ulular we okuwçylar üçin iň gowy nahar.

  5. Merkeziň kondisioner ulgamy (termostatiki, awtomatiki çyglylygy arassa gurşawy hödürlemek üçin merkeziň kondisionerini ulanmak)ýokary hilini we howpsuzlygyny üpjün ediňşokoladnahar)

  6. Meeterlik naharlar (Şokolad biskwitini köp iýmitlendirmek üçin täze we hakyky çig mal).

 • Düwürtikli lomaý gözli şokolad biskwiti

  Düwürtikli lomaý gözli şokolad biskwiti

  Gözli şokolad biskwititakyk gaplamakda ýokary hilli şokolad pastasyndan we gysga biskwitlerden ýasalan;

  Bäş käse önüm bukjasy we şeýtanyň göze görnüp duran dizaýny bu önümi has özüne çekiji edýär;

  Aç-açan PVC barrel, alyjy önümiň aýratynlyklaryny has göni görüp biler ýaly, gaplamak üçin ulanylýar we barrel çyzyk bilen berkidilýär;Alyjylar mazaly şokolad biskwitlerinden lezzet alar ýaly, her çelege bir çorba çemçe çemçe goýarys;Her bir şokolad käsesi üçin alyjynyň ýyrtylmagy we lezzet almagy üçin belli bir ýerde aňsat ýyrtyk goýarys.