sahypa_head_bg (2)

Blog

 • Jadyly dünýä süýji öndürýär

  Jadyly dünýä süýji öndürýär

  Elýeterli iň gyzykly we uýgunlaşdyrylan tagamlaryň biri, eşitmedik bolsaňyz ýitirýän süýji süýjüdir.Bu gibrid gel süýji, çaltlyk bilen dünýäde höwesjeňleriň arasynda meşhurlyk gazandy we rulon bilen birmeňzeş.
  Koprak oka
 • Gummy Dip Candy-nyň fonuna düşünmek.

  Gummy Dip Candy-nyň fonuna düşünmek.

  Süýji dünýäsinde indiki uly zady gözleýän süýji söýüjisi ýa-da süýji import ediji bolsaňyz, gümmi däl.Bu innowasiýa aşhanasy özboluşly düşünjesi we lezzetli tagam kombinasiýalary bilen bazarda tolkun döredýär.Gummy dip süýji ýakymly com ...
  Koprak oka
 • Miwe rulonlary barada bilmeli zatlaryňyz

  Miwe rulonlary barada bilmeli zatlaryňyz

  Miwe Roll Ups Candy, doňdurma batyrylanda gaty süýji bolýar.Sarp edijiler dünýäni tupan bilen alyp, süýji dünýäsiniň täsinligine öwrülen bu ajaýyp süýji lezzetini almak üçin gygyrýarlar.Eger dadyp görmek tejribesine başlamak isleseňiz ...
  Koprak oka
 • Diş giňişligi Jam Tube Candy bilen aşyk bolmagyň dört sebäbi

  Diş giňişligi Jam Tube Candy bilen aşyk bolmagyň dört sebäbi

  Tube Jamyny gysyň: Söýjek süýjüligiňiz!Her gün gysýan jamy iýmekden ýa-da gel süýjülerini gysmakdan bizar bolýarsyňyzmy?Roman we tolgundyryjy bir zady synap görmek isleýärsiňizmi?Şeýle bolsa, derrew diş pastasy turbasynyň dykylmagyny synap görmeli!Hawa, sen ...
  Koprak oka
 • Göz gummy süýji halalmy?

  Göz gummy süýji halalmy?

  Obeer togalagynyň iň meşhur süýjüsi, elhenç göçme tagamly göz gümmi.Bu adaty, lezzetli halal gümmi sferik görnüşe eýe bolup, dürli öwüşginlere we tagamlara eýe.Limon, apelsin, çilek ... ýaly görnüşlerde gelýär.
  Koprak oka
 • Süýji süýji nädip ýasalýar?

  Süýji süýji nädip ýasalýar?

  Isleseňizem, islemeseňizem, süýjü süýjüleriň köpüsi, süýjüdiriji tagamy, esasanam turşy gummy guşak süýji sebäpli ajaýyp meşhurdyr.Süýji höwesjeňleriniň köpüsi, ýaşlaram, garrylaram uzakdan gelýärler, aşa ýakymly tagamlaryň ajaýyp görnüşinden lezzet alýarlar.Ther ...
  Koprak oka
 • Süýji spreýini nädip ýasaýarsyňyz?

  Süýji spreýini nädip ýasaýarsyňyz?

  Tohum spreý süýji üçin ingredientler, "islän lezzetiňizi dörediň" 1 çaý çemçesi limon kislotasy we şeker we suwuň her biri 2 nahar çemçesi (islegiňize baglylykda az ýa-da az) 3-5 damja iýmit boýagy (islege bagly) Tagam (limon ekstrakty) , ...
  Koprak oka
 • Köpürjik sakgyjy näme?

  Köpürjik sakgyjy näme?

  Sakgyçyň ozal çikel ýa-da Sapodilla agajynyň sapy bilen öndürilendigini bellemek gyzykly, tagamly bolmagy üçin tagamlar goşuldy.Bu madda dodaklaryň ýylylygynda galyp we ýumşadylýar.Şeýle-de bolsa, himikler nädip ýasamalydygyny bildiler ...
  Koprak oka
 • Gummy süýjüleri nädip ýasalýar?

  Gummy süýjüleri nädip ýasalýar?

  Nahar iýmäge aç.Sen hakynda nähili?Birazajyk çeýnän süýji süýji tagamyň üstünde bir zat hakda pikir edýärdik.Biz näme hakda gürleşýäris?Gummy süýji, elbetde!Häzirki wagtda halaýanlaryň esasy düzümi iýilýän jelatin.Likoda-da bar ...
  Koprak oka