sahypa_head_bg (2)

Jelly Candy

 • Awtoulag şekilli miweli jele süýji Hytaý zawodynyň üpjünçiligi

  Awtoulag şekilli miweli jele süýji Hytaý zawodynyň üpjünçiligi

  Multfilm görnüşindäki miweli tagamly jele süýjüleri, miwe tagamlarynyň lezzetini multfilm şekilleriniň gyzyklylygy bilen garyşdyrýan ýakymly we ýakymly nepislikdir.Bu jele süýjüleri ajaýyp we özüne çekiji täsir galdyrýar, sebäbi ajaýyp we kesgitlenýän multfilm şekillerine ussatlyk bilen galypdyr. Her jele süýji, awtoulag, miweler, haýwanlar, ýarag we beýlekiler ýaly meşhur multfilm gahrymanlaryna ussatlyk bilen galypdyr. çagalar we ulular üçin görmegeý we tolgundyryjy.Bu süýjüler açyk reňkleri we jikme-jik dizaýnlary sebäpli islendik oturylyşyga ýa-da nahar wagtyna gyzykly goşundy. Bu jele süýjüleriniň ajaýyp miweli tagamy olary aýratynlaşdyrýar.Rawulek, mämişi, alma we üzüm görnüşlerine girýän her bir lezzetli agzy, jeliň ýumşak, çeýnen gurluşy bilen oňat gidýär.Aghli ýaşdaky süýji höwesjeňleri, ähli göz öňünde tutulan zatlary özünde jemleýän bu köp duýgur tejribeden lezzet alarlar, multfilm şekilli miweli jele süýji, miwe tagamlarynyň süýjüligini multfilm gahrymanlarynyň tolgundyrmagy bilen ajaýyp konditerdir.Bu süýjüler janly reňkleri, döredijilik görnüşleri we özüne çekiji tagamlary bilen islendik iýmitleniş dabarasyny açar.Ajaýyp multfilm görnüşleri bilen ýakymly miweli tagamlar.

 • 10g gül şekilli miweli jele käse süýji Hytaý bilen üpjün ediji

  10g gül şekilli miweli jele käse süýji Hytaý bilen üpjün ediji

  Gül ýaly şekilli jele käseleri süýji we ýakymly nepislikdirajaýyp tagamlary we gülli gül görnüşi bilen ýaşlary we garrylary özüne çeker.Her jele käsesinde näzik gül ýaly ajaýyp görnüş bar, nahar wagtyna arassa degmek.Bulargül görnüşindäki jele käseleri ýakymly aýy şekilli sebetde ýerleşdirildioturylyşyk bezegleri ýa-da sowgat hökmünde ajaýyp boljak özüne çekiji displeý döretmek. Çagalaryň oturylyşyklary, çaga duşlary ýa-da baýramçylyk dabaralary üçin ajaýyp we ýakymly aýy şekilli sebet sebäpli özüne çekiji we gyzykly täsir galdyrýar.Her jele käsesinde her kimiň aýagyny kanagatlandyrjak hökman miweli tagamlar bar,şol sanda rawertudana, şetdaly, mango we üzüm.Jeliniň tekiz, mahmal gurluşy, hakyky şiräniň ýakymly tagamy bilen birleşip, size has köp zat islemäge mümkinçilik berýän kanagatlandyryjy duýgy döredýär.

 • Süýji bilen üpjün ediji bilen balykly ýumurtga şekilli jele puding süýji

  Süýji bilen üpjün ediji bilen balykly ýumurtga şekilli jele puding süýji

  Bişirilen ýumurtga jele puding süýji- eggumurtga jele goşansoň, hakyky ýumurtgalary gowurýan ýaly edip gülkünç gülkünç ses çykarmak üçin her gutyda bir açylýan süýji paketi bar.Bir bölejik dişläň we salkyn iýmek üçin agzyňyza salyň, ýöne has tagamly iýmek üçin sowadyň.

 • Satuw üçin lomaý kola tagamly jele süýji

  Satuw üçin lomaý kola tagamly jele süýji

  Tebigy, sagdyn we ýakymlyjele süýji / jele bölegi süýjibolup durýarinnowasiýa bilen işlenip düzüldiwe dünýäde iň tanyş kola tagamy bilen taýýarlandy.Bu kola tagamly jele konfetinde köp sanly tebigy maddalar bar we barAziýada, Europeewropada we Günorta Amerikada müşderileriň giň topary üçin örän amatly.Mundan başga-da, ingredientleriň asyl görnüşine aýratyn üns berýär we gaýtadan işlemek tehnologiýasy ajaýyp “ownuk işi” üns bilen görkezýär.Bularyň hemmesi özboluşly energiýasyny görkezýär we saglygy üpjün etmek bilen bir hatarda nepisligi hem öz içine alýar - bu kola tagamly jele bölejigi.

 • Hytaýda zawod haýwan çüýşesini gaplaýan miwe jele käse süýji üpjünçiligi

  Hytaýda zawod haýwan çüýşesini gaplaýan miwe jele käse süýji üpjünçiligi

  Biziňkijele käseleribolup durýariň gowy naharüçinsaglyga düşünýänwetagamly sarp ediji.Kuboklarymyz tebigy maddalardan ýasalýar weýakymly sagdyn warianty üpjün ediň.Mende meşhur tropiki miwelerden başlap, klassiki miwä çenli dürli tagamlar bar.ÖnümlerimizGünorta Amerika ýurtlarynda gowy satylýarköp ýyllap Tik Tokdaky üstünlikleriniň netijesinde.

  Jelly kuboklary islendik nahara ýa-da nahar meýilnamasyna goşup boljak ýakymly tagamlardyr.Tebigy maddalary tagamy pida etmezden möhüm iýmitlenýär we her käsede diňe mukdarda süýji bolýar.Şeýle hem, günortanlyk ýygnanyşyk ýa-da nahardan soň ýörite naharlanmak üçin ajaýyp!Kararyňyzy gowy duýup, bu artykmaçlyklaryň hemmesini alyň;Şu wagt al!

 • Öndüriji miwe tagamly ýürek şekilli jele käse süýjüsini garyşdyrýar

  Öndüriji miwe tagamly ýürek şekilli jele käse süýjüsini garyşdyrýar

  Heartürek şekilli jele süýji- Her jele bardokuz sany ownuk gülwebir uly söýgi, her gutuda 30 jele bar we üç ýaşa çenli çagalar iýip bolmaýar.
  Tagam: Pyrtykal, alma, Çilek,
  Arassa agramy: 70g.