sahypa_head_bg (2)

Marşmallow

 • Iýmit şekilli gyzgyn it marshmallow süýji satylýar

  Iýmit şekilli gyzgyn it marshmallow süýji satylýar

  Gyzgyn it batgasy, klassiki konditer önümlerini özüne çekiji we tapawutly.Bu batgalyklar kiçijik gyzgyn itlere meňzeýär we ýumşak çöregiň içine salnan panjara kolbasa meňzeýär. Gyzgyn it batgasyna çümmek adaty batgalyklara mahsus tekiz we ýumşak gurluşy görkezýär.Batgalyklar gyzgyn itiň keşbine meňzeş ussatlyk bilen gurlupdyr.Bu batgalyklar süýji, şekerli tagamyny saklaýar, bu hakyky gyzgyn itden garaşyp boljak ýakymly tagam däl-de, adaty däl görnüşine ýakymly täsir edýär.Gyzgyn it batgalyklary, adaty tagamly nahar ýaly dadyp bilmese-de, oýlap tapyjy gözleýän şahsyýetler üçin oýnawaç we lezzetli tejribe hödürleýär. Iň köp it marşalllary temaly oturylyşyklar, kempingler üçin ajaýyp gülkünç we ýakymly söhbetdeşlik başlangyjydyr. gezelençler ýa-da islendik waka barada.Bu ýakymly süýjüler, ýakymly ojakda gowrulanmy ýa-da diňe aljyraňňy nahar hökmünde sarp edilse-de, ýakymly süýji we göze ýakymly täsir galdyrýar.

 • Süýji import ediji “Halloween” gözi dykylan batgalyk

  Süýji import ediji “Halloween” gözi dykylan batgalyk

  Göz marşmallow tagamyň we güýmenjäniň iň oňat utgaşmasydyr.Biziň ýakymly batgalygymyz bar hakyky miwe dykylyşyny özboluşly doldurmak, oňa ýakymly ys berýär.Diňe iýmitimiz dältagamly, emma şeýle hem a ýumşak we tüýdükli gurluş her dişiň agzyňda eremegini üpjün edýär.Ajaýyp miwe jamyny doldurmak, eýýäm ýakymly desertiň täze bir ölçegini goşýar. Önümiň özboluşly görnüşi, islendik pursatda gyzykly we baýramçylyk täsirini ýetirýär, bu bolsa Halloween temaly ýygnaklar üçin ajaýyp tagam bolýar.

  Göz marşmallowlary Hallowin döwründe has meşhurdyr, sebäbi göz gamaşdyryjy atmosfera goşup, gabak ýaly görünmegi maksat edinýär. Önümimiz dünýäde halaýan we dürli ýaşdaky adamlar tarapyndan halanýar.

  Ajaýyp miweli jamdan doldurylan göz şekilli batgalyk baradaky täze pikir, konditer önümleriniň höwesjeňleriniň arasynda meşhurlyk gazandy.

 • Zawod halal üçin uzyn egrem-bugram üpjün edýär

  Zawod halal üçin uzyn egrem-bugram üpjün edýär

  1. Softumşak we süýji(azajyk süýji dadyň we çagalaryň iýmegi üçin amatly,ýumşak çeýnemekwe birinji bölegi iýeniňizden soň has köp iýmek isleýärsiňiz.)

  2.Ajaýyp görnüş we amaly gaplama(Bu batganyň görnüşi çagalary özüne çekip biler we gaplamak satmak üçin amatly)

  3. Adaty işleýşi (Sagdyn iýmit önümleriňizi getirýän pes energiýa öndürmek tehnologiýasy boýunça süýji bazamyz).

  4. Gowy mukdarda sumka salyňiň gowy tagamy saklamak üçin.

 • OEM lomaý miwe jamy halal üçin batgalykdan dolduryldy

  OEM lomaý miwe jamy halal üçin batgalykdan dolduryldy

  Jam batgalykdan süýji doldurdy- Marşmallowlar örän tagamly.Goşgooey jamdan doldurylan merkezwe iň gowy bejergiňiz bar.

  Içinde 5 sany.

  Tagam: Pyrtykal, Gök, Çilek, Üzüm

  Arassa agramy: 18g.

 • Lomaý satuw üçin halal buzly şekilli batgalyk süýjüleri

  Lomaý satuw üçin halal buzly şekilli batgalyk süýjüleri

  Olar bilensüýji we sagdyn maddalar, biziňbatgalyk lolipop / pagta süýji taýaklarytagam duýgusydyr.Olardürli şekilde we ululykda gelýär, günüň islendik wagty nahar iýmek üçin ideal edýär.Buzly görnüşimizbatgalyk süýji ýumşak, ýöne çydamly, özboluşly gurluşyndan we tagamyndan lezzet almaga mümkinçilik berýär.Bu bejergiler diňe bir lezzetli bolman, şeker we ösümlik ýagy ýaly tebigy maddalaryň ulanylmagy sebäpli sagdyn!

  Ajaýyp tagamy we daşky görnüşi sebäpli batgalyk lolipop süýjüimiz Europeewropada we Aziýada yzygiderli satylýar.Bu tagamly naharlar, özboluşly reseptlerimiz we tagamlarymyz sebäpli bedeniňiziň zerur iýmitleri bilen üpjün etmek bilen duýgyňyzy güýçlendirer.Goşmaça konserwantlar ýa-da himiki maddalar barada aladalanman, ýakymly nahar üçin şu gün ýakymly pagta süýji taýaklarymyzy synap görüň.