sahypa_head_bg (2)

Önümler

125g diş pastasy gysyjy turba jamy süýji bilen üpjün ediji

Gysga düşündiriş:

Ttagamly we oýlap tapyjy Diş pastasy Jam süýjüsini gysyňtagam duýgularyňyzy göwnüňizden turar!Süýjülerimiz bilen öndürilýäriň oňat maddalar wegelýär dürli lezzetli we janlandyrýan miweli tagamlarda.

Süýjüimizýörite gysyş turbasynda gaplanýar ýönekeýleşdirýär weýolda iýmek üçin amatly.Her turbadaky jam süýjüleriniň uly dozasy süýji dişiňizi oturtmak üçin amatlydyr.Mundan başga-da, süýji näçe iýýändigiňizi aňsatlyk bilen sazlap bilersiňiz we nahar iýmek üçin sagdyn alternatiwa bolar ýaly, turbalarda gaplanýar.

Diş pastasy gysmak Jam Candy tarapyndan hödürlenýän tagamlaryň görnüşi, esasy aýratynlyklaryndan biridir.Her tagam islegine laýyk tagamymyz bar,adaty miwe tagamlaryndan başlap rawertudana we gök gül ýaly ekzotik tagamlara mango we kiwi ýaly.Mundan başga-da, süýjülerimiziň çeýnemek we ýumşaklygyň iň oňat utgaşmasy bolup, tagamyňyz üçin ýakymly tagam berýän aýratyn gurluşy bar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady 125g diş pastasy gysgyçly süýji bilen üpjün ediji
San K134-6
Gaplamak maglumatlary 125g × 15pc × 12 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

Diş pastasy Sykýan suwuk Jam import ediji

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni konditer zawody.Köpürjik sakgyjy, şokolad, gummy süýji, oýunjak süýji, gaty süýji, lolipop süýji, açylýan süýji, batgalyk, jele süýji, pürküji süýji, jam, turşujy süýji, basylan süýji we beýleki süýji önümleriniň hemmesi biz tarapyndan öndürilýär.

2. Jamy reňksiz edip bilersiňizmi?
Hawa, muny edip bileris, kynçylyk ýaly edip bileris.

3. Goşundylarda tebigy reňkler bilen ýasap bilersiňizmi?
Hawa, islegiňiz boýunça üýtgedip bileris, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

4. Esasy önümleriňiz näme?
Şokolad süýji, Gummy süýji süýjüleri, Bubble sakgyç süýji, gaty süýji, açylýan süýji, Lollipop süýji, Jelly süýji, Spreý süýji, Jam süýji, Marşmallow, Oýnawaç süýji, Süýji süýji, öwrenmek, ösdürmek, satmak we hyzmat etmekde ýöriteleşýäris. , Basylan süýji we beýleki süýji süýjüleri.

5. Töleg şertleriňiz nähili?
T / T tölemek üçin ulanylýar.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% töleg we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg saýlawlary barada has giňişleýin maglumat almak isleseňiz, maňa ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

6. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama talaplaryny sazlap bileris.Zawodymyzda her sargyt elementi üçin çeper eserleri döretmäge kömek etmek üçin ýöriteleşdirilen dizaýn işgärleri bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: