sahypa_head_bg (2)

Önümler

Süýji import ediji emzik şekilli süýji süýji

Gysga düşündiriş:

Sizi özümiz bilen tanyşdyrmak isleýärismeşhur Jam Jam Gummy Candy,ilkinji gezek peýda bolanyndan bäri tagam çişiklerini özüne çekýän pese gaçýan lezzet.Bu süýji süýjüler süýji söýüjileriň arasynda meşhur boldy we henizem bazarda iň köp satylýanlar.

Düwürtiklerimiziň her agzy, onuň kömegi bilen süýji bilen doldurylýarmiweli tagamyň we jam merkeziniň ýörite garyndysy.Bu süýjüleriň birine dişlän badyňyza suwly, miweli tagam alarsyňyz.Garaşylmadyk dykylyşy doldurmak tagamy ýokarlandyrýar we bulaşyk dokumasy ýakymly çeýnäni goşýar.

Esasy aýratynlyklary: Biziň kynçylyklarymyztagamlaryň gyzykly görnüşinde bar, bularyň hemmesini ýeňip bolmaýar.Adaty gülki we sarymsak limonyny ýa-da ekzotik mangony we lezzetli malina islese-de, her kim özüne göwni ýetýän zady tapyp biler.

Jam doldurmak: T.süýji we lezzetli jamdan doldurmak, süýjülerimiziň iň esasysy.Her tagam ajaýyp mukdarda süýjülik bilen haýran galýar.

Gyzykly şekiller: Süýjülerimiz, tagam duýgusy ýaly gözler üçin baýram.Her bir süýji ýakymly we özüne çekiji görnüşde ýasalyp, çagalar we ulular üçin iň oňat bejergä öwrüldi.Süýji tejribesine gyzykly täsir edýär we diapazon berýärajaýyp haýwan şekillerinden reňkli miwe keşplerine çenli.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Süýji import ediji emzik şekilli süýji süýji
San S310
Gaplamak maglumatlary Talabyňyz hökmünde
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

Süýji import ediji emzik şekilli süýji süýji

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, esasy önümleriňiziň nämedigini soraýynmy?
Salam eziz dostum. Esasy önümimizde köpürjik sakgyjy, şokolad, süýji süýji, turş tozy süýji, basylan süýji, jele süýji, pürküji süýji, jam süýji, lolipop süýji we ş.m. bar. Has giňişleýin maglumat gerek bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

2.Siziň kompaniýaňyza baryp bilerinmi?
Hawa, elbetde. Siz biziň kompaniýamyza hoş geldiňiz.

3. Düwürtikli süýji önümi üçin, emzik şekilli süýjüden başga, haýsy şekilleriňiz bar?
Miwe şekilleri, top görnüşi, göz görnüşi, doňdurma görnüşi we ş.m. ýaly dürli görnüşli süýjüleri edip bileris, pikiriňiz bar bolsa paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

4. Düwürtikden doldurylan süýji üçin miwäniň tagamyny edip bilersiňizmi?
Hawa, elbetde edip bileris, biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.

5.Haýsy şahadatnamaňyz bar?
Halal şahadatnamalarymyz, HACCP, ISO22000 we ş.m.

6. Töleg şertleriňiz näme?
T / T bilen tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşyň.

7. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny sazlap bileris.Biziň işimizde, sargyt elementleriniň çeper eserlerini döretmäge kömek etmek üçin aýratyn dizaýn topary bar.

8. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: