sahypa_head_bg (2)

Önümler

Süýji süýji bilen awtoulag şekilli lolipop süýji

Gysga düşündiriş:

Tanyşdyrmakmeşhur Latyn Amerikasy nahary, süýji lolipopyny açmak!

Lolipop süýjüsini atmak abir görnüşli we ajaýyp garyndyLatyn Amerikasynyň hemme ýerinde adamlaryň ýüregini gazandy.

Bu roman konditer önümi barjoşgunly lolipopbir ujunda wesüýjüli bökýän gyzykly paketbeýleki tarapdan.Agyz suwy bilen baglanyşykly tagamlarşol sanda çilek, garpyz, alça we ananas ýaly lolipopda bar, ony adaty lolipoplardan başga zat edýär.Çagalaram, ulularam, her ýaljak bilen çykýan ýakymly ysyň demini alyp bilmeýärler.Süýjüleriň geň galdyrmagy, lolipop süýjüleriniň açylmagyny beýleki süýjülerden hakykatdanam tapawutlandyrýan zat.Lolipoplara dişläniňizde özüňizde nämäniň bardygyny duýup bilmersiňiz.Partlaýan süýji haltasyny açmazdan ozal lolipoplardan bir bölek alyp bilersiňiz.Kiçijik bökýän süýjüler janlanýar we eliňiziň içine guýanyňyzdan soň joşgun bilen bökýär.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Süýji süýji bilen awtoulag şekilli lolipop süýji
San S113
Gaplamak maglumatlary Siziň talaplaryňyz
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

süýji lolipopyny açmak

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni konditer zawody.Köpürjik sakgyjy, şokolad, gummy süýji, oýunjak süýji, gaty süýji, lolipop süýji, süýji, batgalyk, jele süýji, pürküji süýji, jam, turşujy süýji, basylan süýji we beýleki süýji süýjülerini öndüriji.

2. Bu açylýan lolipop süýji önümi üçin gaplamany üýtgedip bilerinmi?
Hawa, OEM elementini kabul edýändigimize ynanýarys, islendik talap biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

3. Her paketde tatuirovka bolup bilermi?
Hawa, dostum.

4. Töleg şertleriňiz näme?
T / T töleg.Köpçülikleýin önümçilikden öň 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans.Beýleki töleg şertleri üçin jikme-jiklikler bilen gürleşeliň.

5. myurdumyza ibermek üçin näçe wagt gerek bolar?
Bu önümiň mukdaryna we halkara iberiş üçin gowşuryş salgysyna baglydyr.Iň amatly çözgüt hödürläp bilerin diýip, bu aýratynlyklary bahadan bermegiňizi haýyş edýärin ..

6. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda logotipi, dizaýny we gaplama spesifikasiýasyny üýtgedip bileris.Zawodymyzda ähli sargyt önümlerini siziň üçin taýýarlamaga kömek edýän dizaýn bölümi bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: