sahypa_head_bg (2)

Önümler

Miwe şekilli çüýşe turşujy süýji

Gysga düşündiriş:

Jadylaýjy we ajaýyp miwe şekilli çüýşe turş poroşok süýji süýji turşunyň turşulygyny miweli tagamlaryň süýjüligi bilen garyşdyrýar.Bu süýji, tagam çişleri üçin lezzet almakdan başga-da, wizual toý bolan janly we göze ýakymly miwe şekilli çüýşede hödürlenýär. Her miweli çüýşäniň içinde alma, rawertudana, apelsin we tagamly süýji tozy bar. başga-da köp miweler, azajyk tejribe berýär.Süýjüler, reňkleri we ajaýyp miwe şekilleri sebäpli ulular we çagalar üçin özüne çekiji we özüne çekiji saýlawdyr.Köp adamlar dürli tagamly maddalar birleşdirilende döredilen bejergide lezzet we höwes tapýarlar.Miwe görnüşindäki bu çüýşeler gaýtadan işlenip bilinýän turş tozy süýjüleri, göterijiligi sebäpli ýolda lezzet almak üçin ajaýyp wariantdyr.Bu süýji, günortanlyk naharyna ýa-da sumkasyna gaplanan bolsun, ýolda islegleri kanagatlandyrmak üçin amatlydyr.Miwe şekilli çüýşeli turş gülgüne süýjüler, islendik çärä ýakymly täsir galdyrýan tagamly we gyzykly nahar hökmünde islendik ýygnanyşykda ýa-da baýramçylyga ajaýyp goşundy.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Miwe şekilli çüýşe turşujy süýji
San D032-7
Gaplamak maglumatlary 7g * 50pcs * 12jars
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

turş süýji tozy çüýşeleri

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni süýji öndüriji.

2. Bankany başga şekiller bilen ýasap bilersiňizmi?
Hawa gadyrly dost, muny edip bileris, jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

3.Güýçli poroşoky başga bir süýji görnüşine üýtgedip bilersiňizmi?
Hawa, elbetde edip bileris.Haýyş edýäris, biziň bilen habarlaşyň.

4. Esasy önümleriňiz näme?
Bizde köpürjik sakgyç, gaty süýji, açylýan süýjüler, lolipoplar, jele konfetleri, pürküji süýjüler, jam süýjüleri, batgalyklar, oýunjaklar we basylan süýjüler we beýleki süýji süýjüleri bar.

5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T bilen tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşyň.

6. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny sazlap bileris.Biziň işimizde, sargyt elementleriniň çeper eserlerini döretmäge kömek etmek üçin aýratyn dizaýn topary bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: