sahypa_head_bg (2)

Önümler

60ML Çüýşe turşy süýji miwe spreý süýji içiň

Gysga düşündiriş:

Süýji we turş spreý süýji, iýmek aňsat spreý görnüşinde baý süýji we kislotaly tagamy garyşdyrýan ajaýyp we täsin süýji.Süýjiniň tagamyny diňe roman we gyzykly görnüşde, göni agzyňyza siňdirip bolýar. Düwürtige bir gezek degmek, süýji we turş spreý süýjülerinden inçe, turş tagamly şeker çykarmak üçin zerur zat. Tagamlar tagamlaryň üstünde tans edip, lezzet duýgusyny döredip, täsir galdyryjy we güýçlendiriji.Spreý süýjüleri dürli miwe tagamlarynda bolýar, şol sanda çaga, alma, üzüm we başgalar, hersi ýakymly we üýtgeşik tagamly. Süýji we turş kombinasiýasynyň döredýän ajaýyp deňagramlylygy sebäpli, Süýji we turş spreý süýjüleri halaýar gapma-garşylykly tagamlary gowy görýänleriň arasynda. Elýeterli pürküji dizaýny sebäpli, bu süýji süýji bir zat gözläniňizde ajaýyp nahar saýlamagydyr.Oňa aňsat we çalt gatnaşyp bilersiňiz.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady 60ML Çüýşe turşy süýji miwe spreý süýji içiň
San J093-7
Gaplamak maglumatlary 60ml * 20pcs * 12 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

süýji üpjün ediji

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni süýji öndüriji.

2. Çüýşäniň ululygyny üýtgedip bilersiňizmi?
Hawa, islegiňiz ýaly üýtgedip bileris.

3. Otly bilen iberip bolarmy?
Hawa, edip biler.

4. Esasy önümleriňiz näme?
Bizde köpürjik sakgyç, gaty süýji, açylýan süýjüler, lolipoplar, jele konfetleri, pürküji süýjüler, jam süýjüleri, batgalyklar, oýunjaklar we basylan süýjüler we beýleki süýji süýjüleri bar.

5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T bilen tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşyň.

6. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny sazlap bileris.Biziň işimizde, sargyt elementleriniň çeper eserlerini döretmäge kömek etmek üçin aýratyn dizaýn topary bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: