sahypa_head_bg (2)

Önümler

Halal ýel degirmeni gummy lollipop süýji süýji import ediji

Gysga düşündiriş:

Ajaýyp Windmill Gummy Lollipopsçagalar we ulular tarapyndan halaýan ýakymly tagam.Bu süýji, tagamly tagamy we dürli miwe tagamlary bilen hemmeleri begendirer.

Ajaýyp tagamlaryň we çeýnen lezzetleriň ajaýyp birleşmegi, “Windmill Gummy Lollipop Candy”.Her lolipop, her agzy bilen tagamyň partlamagyny kepillendirmek üçin üns bilen ýasalýar.Süýjüligimiz, süýji güllerinden başlap, şireli garpyz ýaly tagam duýgularyňyzy kanagatlandyrjak dürli miwe tagamlary bilen gelýär.

Esasy aýratynlyklary:

Lezzetli tagam: “Windmill Gummy Lollipop Candy” ajaýyp tagamy üçin wasp edilýär.Premium ingredientler deňsiz-taýsyz tagam tejribesini döredip, her lolipop döretmek üçin ulanylýar.

Miwe tagamlarynyň dürlüligi: Süýjüligimiziň miweli tagamyndan lezzet alyň.Süýji şetdaly, salkyn üzüm we ýakymly mämişi ýaly tagamlar bilen her kimiň gadyryny bilýän ýakymly tagam bar.

Aghli ýaşdakylar üçin amatly: Çagalaram, ulularam “Windmill Gummy Lollipop Candy” -y halaýarlar.Çagalar özüne çekiji tagamlary we ýakymly ýel degirmeni dizaýny üçin ony gowy görýärler, ulular bolsa nostalgiki özüne çekijiligi üçin ony gowy görýärler.

Qualityokary hilli komponentler: Süýjülerimizi ýasamak üçin diňe iň oňat komponentleri ulanmaga üns berýäris.Hilimize bolan ygrarlylygymyz, önümimiziň has ýokary tagamynyň we gurluşynyň bardygyny aňladýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Halal ýel degirmeni gummy lollipop süýji süýji import ediji
San L423
Gaplamak maglumatlary Siziň islegiňiz hökmünde
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

ýel degirmeni gummy lollipop süýji import ediji

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Ertiriňiz haýyrly bolsun!Derrew zawodmy?
Biziň kompaniýamyz arassa hytaý konditer önümçiligi.Hawa, köpürjik sakgyç, şokolad, gummy süýjüler, oýunjaklar, gaty süýjüler, lolipop süýjüleri, açylýan süýjüler, batgalyklar, jele süýjüleri, süýjüler, jam, turşujy süýjüler we basylan süýjüler ýaly dürli süýjüleri döredýäris ..

 2. windel degirmeni şekilli gummy lollipop süýji üçin, plastmassa gülgüne görnüşini üýtgedip bilersiňizmi?
Hawa, plastmassa gülgüne täze şekilleri döredip bileris.

 3. windel degirmeni gummy lollipop süýji üçin, ingredientlerde tebigy reňkleri ulanyp bilersiňizmi?
Hawa edip biljekdigimize ynanýarys, jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 4. Ak taýagy ýalpyldawuk taýak hökmünde üýtgedip bilersiňizmi?
Elbetde edip bileris, islegiňiz üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

 5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T hasaplaşyk.Balansyň 70% -i köpçülikleýin önümçilikden öň, 30% -i goýum.Gerek bolsaňyz, alternatiw töleg şertlerini ara alyp maslahatlaşalyň.

 6. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda logotipi, dizaýny we gaplama spesifikasiýasyny üýtgedip bileris.Zawodymyzda ähli sargyt önümlerini siziň üçin taýýarlamaga kömek edýän dizaýn bölümi bar.

 7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: