sahypa_head_bg (2)

Önümler

Jelly damja gummies ruçkasy gysylan jel suwuk jam süýji satylýar

Gysga düşündiriş:

Süýji söýýänleriň hemmesi üçin iň oňat bejergi “Pen Squeeze Jam Candy”.Bu ýakymly önüm, miwe tagamly süýjüleriň çeýnän baýlygy bilen jamyň süýji lezzetini birleşdirip, deňi-taýy bolmadyk tagam duýgusyny döredýär.

“Pen Squeeze Jam Candy” -da çilek, alma, üzüm we başgalar ýaly dürli görnüşli miwe jamlarynyň tagamlaryny hödürleýäris.Her dişlemek miwe tagamy bilen köpelýär we size has köp zat isleýär.Tagam duýgularyňyzy begendirmek üçin, her süýji süýji we duýgurlygyň iň gowy gatnaşygy bilen hünär taýdan ýasalýar.

“Pen Squeeze Jam Candy” -yň tapawutly gaplamasy, iň tapawutly häsiýetlerinden biridir.Süýji, iň oňat mukdarda jamy paýlamagy we içindäki gümmi iýmegi ýönekeýleşdirip, ruçka meňzeş turba bilen gaplanýar.

Hiç hili bulaşyklyk ýa-da kynçylyksyz, amaly gaplamanyň kömegi bilen ýolda bu lezzetli lezzetden lezzet alyp bilersiňiz. Bütin dünýäde “Pen Squeeze Jam Candy” dünýä hadysasyna öwrüldi.Aghli ýaşdaky süýji söýüjileri ajaýyp tagamy, döredijilik gaplamasy we premium goşundylary sebäpli ony gowy görýärler.Bu süýji, çaga ýa-da uly adam bolsaňyz, sizi gynandyrar. Miwe miweleriniň we çeýnän süýjüleriň ýakymly birleşmegine boýun boluň.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Jelly damja gummies ruçkasy gysylan jel suwuk jam süýji satylýar
San E104
Gaplamak maglumatlary 20g * 20pcs * 12 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

Jam suwuk süýji üpjün edijini gysyň

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1. Galam gysýan gel suwuk jam süýjüsi üçin bukjany üýtgedip bilersiňizmi?
Hawa, jikme-jiklikler üçin haýyş edýäris.

2. Torbanyň görnüşini üýtgedip bilersiňizmi?
Hawa, sumkalar üçin täze galyp ýasap bileris, pikirleriňizi paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

3.Gummy süýjüni başga bir zada üýtgedip bilersiňizmi?
Hawa, süýjüleri siziň talaplaryňyz hökmünde üýtgedýäris.

4. Siziň hödürleýän esasy önümleriňiz haýsylar?
Biz şokolad süýjülerini, gummy süýjüleri, köpürjik saklaýan süýjüleri, gaty süýjüleri, süýjü süýjüleri, lolipoplary, jele süýjülerini, spreý süýjüleri, jam süýjülerini, batgalyk süýjülerini, oýnawaç süýjülerini, turş süýjülerini gözlemek, döretmek, marketing we satmak boýunça hünärmenlerdiris. , basylan süýjüler we beýleki süýjüler.

5. Siziň pikiriňizçe, kompaniýanyň sizi saýlamagy üçin haýsy artykmaçlyklary bar?
Häzirki zaman dünýäsinde durnuklylygyň nähili möhümdigini bilýäris.Biziň işimiz, ekologiýa taýdan arassa gaplamalary ulanmak we önümçilik galyndylaryny azaltmak arkaly uglerod aýak yzyny azaltmak boýunça başlangyçlar etdi.Şeýle hem, kärhana daşky gurşawa zyýan ýetirmezlik üçin ekologiýa taýdan arassa çeşmelerden ingredientleri almaga borçlanýar.Sözümiň ahyrynda, iň täze önümleri, ýokary hilli gözegçilik, özleşdirme, dünýä derejesinde we dowamly tejribe hödürleýän süýji we süýji önümlerini gözleýän bolsaňyz, LIMITED IVY (HK) SANATÇYLYK CO.

6. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerine laýyk gelýän markany, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny üýtgedip bileris.Zawodymyzda her sargyt elementi üçin çeper eser döretmäge kömek edýän ýörite dizaýn topary bar.Biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Diňe biziň bilen habarlaşyň, size bu hakda has giňişleýin maglumat bereris.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: