sahypa_head_bg (2)

Önümler

Hytaý bilen üpjün ediji turş süýji spreý süýji çekiç çüýşesi

Gysga düşündiriş:

Ajaýyp we üýtgeşik süýji, Süýji we turş spreý süýji, iýmek aňsat spreý görnüşinde kislotaly tagamy we baý süýjüligi birleşdirýär.Süýjiniň lezzetini lezzet almagyň özboluşly we özüne çekiji usuly, ony göni agzyňyza siňdirmekdir.Süýji we turş spreýli süýji, burnuň ýönekeý degmegi bilen şekeriň inçe, ýakymly tagamyny sepýär.Lezzet duýgusy, tagamlar tagamlaryň üstünde tans edip, güýçlendiriji we ýerine ýetiriji täsir döredýär.Süýjüler miweleriň köp görnüşinde bar, hersiniň özüne çekiji we üýtgeşik tagamy bar, meselem, çaga, alma, üzüm we başgalar.Tapawutly tagamlardan lezzet alýan adamlar üçin süýji we turş spreý süýjüleri, süýji we turş kombinasiýasynyň döredýän iň oňat deňagramlylygy sebäpli halanýar. Süýji bir zat isleýän wagtyňyz, bu pürküji süýji ýolda nahar iýmek üçin ajaýyp wariantdyr amatly pürküji görnüşi sebäpli.Oňa çalt we ýönekeý goşulyp bilersiňiz.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Zawod sagdyn iýmit önümleri soda kraker biskwitleri bilen üpjün edýär
San J177
Gaplamak maglumatlary 55ml * 20pcs * 12 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

süýji import ediji

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni süýji öndüriji.

2. Spreý kellesiniň görnüşini üýtgedip bilersiňizmi?
Hawa, islegiňiz boýunça täze şekilli galyp açyp bileris.

3. Goşundylary biziň islegimiz ýaly garyşdyryp bilersiňizmi?
Hawa, ingredientleri üýtgedip bileris.

4. Esasy önümleriňiz näme?
Bizde köpürjik sakgyç, gaty süýji, açylýan süýjüler, lolipoplar, jele konfetleri, pürküji süýjüler, jam süýjüleri, batgalyklar, oýunjaklar we basylan süýjüler we beýleki süýji süýjüleri bar.

5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T bilen tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşyň.

6. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny sazlap bileris.Biziň işimizde, sargyt elementleriniň çeper eserlerini döretmäge kömek etmek üçin aýratyn dizaýn topary bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: