sahypa_head_bg (2)

Önümler

Hytaýda öndüriji halal gummy göz süýjüsi

Gysga düşündiriş:

Gummy Eyeball Candyesasanam çagalaryň arasynda dünýäde meşhur süýji.Buiň meşhur süýjüler bazarda we dürli miwe tagamlarynda bolýar.Her bir tagam, tagam tejribesini jemlemek üçin miweli jam bilen bilelikde bolýar.Biziňki Gummy Eyeball süýji tebigy maddalar bilen ýasalýar, tagamly we dürli ýaşdaky adamlar üçin amatly bolýar!Gözümizi özüne çekýän ýumşak süýjülik, tekiz gurluşy bilen, Halloween ýa-da başga bir aýratyn gün bolsun, islendik wagt islendik adamdan lezzet alyp biler!Şeýle hem, göz süýjülerimiziň ýumşak süýjüleriniň her tagamy bilen ajaýyp jübütleşýän dürli özboluşly miwe dykyzlyklary bar, bu size öz aýratyn tagamlaryňyzy döretmek üçin garyşmaga we deňeşdirmäge mümkinçilik berýär!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Hytaýda öndüriji halal gummy göz süýjüsi
San S242-6
Gaplamak maglumatlary 12g * 30pcs * 20jars / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

Hytaýda dykyly gummy göz süýjüsi öndüriji

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1. Salam, göni zawodmy?
Hawa, biz süýji öndüriji. 

2. Her eseriň agramyny üýtgedip bilersiňizmi?
Hawa, talaplaryňyza görä üýtgeşmeler girizip bileris.

 3. Nusga berip bilersiňizmi?
Hawa, nusgalary mugt iberip bileris, ýöne sargyt bereniňizden soň yzyna gaýtaryljak kurýer bahasy üçin tölemeli bolarsyňyz.

 4. Gowşurmak üçin näçe wagt gerek?
Taslama baglylykda adatça 20-30 gün gerek.

5. Satýan esasy zatlaryňyz haýsylar?
Dürli süýjülerden başga-da, şokolad süýjülerini, gummy süýjüleri, köpürjik sakgyjyny, gaty süýjüleri, çykýan süýjüleri, lolipoplary, jele süýjülerini, pürküji süýjüleri, jam süýjülerini, batgalyklary, oýnawaçlary we basylan süýjüleri öwrenýäris, ösdürýäris, öndürýäris, satýarys we üpjün edýäris.

 6. Töleg şertleriňiz nähili?
T / T tarapyndan tölegKöpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Alternatiw töleg usullary barada has giňişleýin maglumat isleseňiz, maňa ýüz tutuň.

7. OEM-i kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin marka, dizaýn we gaplama aýratynlyklaryny sazlap bileris.Biziň işimizde, islendik sargyt elementi üçin çeper eser döretmäge kömek edip biljek ýörite dizaýn topary bar.

8. Garyşyk gapy kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz.Jikme-jiklikler barada gürleşeliň we bu hakda has giňişleýin görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: