sahypa_head_bg (2)

Önümler

Halloween kellesiniň şekilli sarymsakly süýji süýji

Gysga düşündiriş:

Iň soňky Hallowin temaly süýjüler, ýakymly ysly däp-dessurlary kabul edýär.Bu süýjüleriň özboluşly şekilleri we özüne çekiji doldurgyçlary, Halloweeniň ruhuny oýarmak üçin ýörite döredildi.Her Blister jadygöýler, arwahlar, kädi we ýaralar ýaly ajaýyp we ajaýyp dizaýnlara ussatlyk bilen heýkel edip, Hallowine şatlykly we janly element getirýär.Bu süýjüler, islendik Halloween çäresine tolgundyryjy we özüne çekiji goşundy, sebäbi jikme-jik dizaýny we joşgunly reňkleri. Bu gümmi tagamly we garaşylmadyk doldurgyçlary sebäpli özboluşly.Greenaşyl alma, şireli qulupnay we ajaýyp garpyzyň her bir dişlemesi, çeýnän, gummy dokumasy bilen ussatlyk bilen deňagramly miwe tagamy bilen köpelýär.Aghli ýaşdaky süýji höwesjeňleri ýumşak, gumly örtük we ýakymly doldurgyçlar bilen döredilen köp duýgur tejribeden lezzet alarlar. Bu täze doldurylan gümmi, hile ýa-da bejeriş haltalaryna, Hallowin oturylyşyklaryna ýa-da gyzykly we gyzykly görnüşde ajaýyp goşundy. baýramçylyga birneme joşgun we tolgunma bermek.Aýratyn görnüşi we agyz suwy bilen doldurylmagy sebäpli, nahar iýmek tejribesine azajyk Halloween jadysyny goşmak isleýän adamlar üçin ajaýyp wariant.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Halloween kellesi şekilli sarymsakly süýji süýji
San S397
Gaplamak maglumatlary 10g * 50pc * 12 guty
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

jamdan doldurylan süýji süýji

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni süýji öndüriji.

2. Süýdükleriň başga bir görnüşi barmy?
Hawa, üýşmeleňiň dürli görnüşleri bar, jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

3. Içinde süýjü çalşyp bilersiňizmi?
Hawa, elbetde edip bileris, jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

4. Esasy önümleriňiz näme?
Bizde köpürjik sakgyç, gaty süýji, açylýan süýjüler, lolipoplar, jele konfetleri, pürküji süýjüler, jam süýjüleri, batgalyklar, oýunjaklar we basylan süýjüler we beýleki süýji süýjüleri bar.

5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T bilen tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşyň.

6. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny sazlap bileris.Biziň işimizde, sargyt elementleriniň çeper eserlerini döretmäge kömek etmek üçin aýratyn dizaýn topary bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: