sahypa_head_bg (2)

Önümler

Täze gelen kiçi göwrümli köpürjik sakgyjyny doldurmak

Gysga düşündiriş:

Klassiki miwe jamyny döredijilikli we tapawutly kabul etmek köpürjik sakgyjydyr.Bu ýakymly garyndy, adaty jamyň miwesini we süýji tagamyny köpürjik sakgyjynyň janly we oýnawaç ysy bilen birleşdirip, özboluşly tagam tejribesini hödürleýär.Şekerli süýjülik bilen täze miweleriň ýakymly ysy, köpürjik sakgyç jamyny açan badyňyza salam berýär.Jamyň özi ýakymly we birneme aç-açan görnüşi bilen içindäki täsinlikleri görkezýär.Bir tostuň üstünde ýa-da ýyly ýumşak biskwitde gurjak ýaýlanyňyzda, bu jamyň tekiz gurluşyna we baý, miweli tagamyna göz ýetirersiňiz.Şeýle-de bolsa,bu dykylanda duzlanan köpürjik tagamy, içiňize dişläniňizde hakyky jady döredýär.Köpürjik sakgyjynyň her bir dişlemesi, adaty ertirlik naharyny ýa-da nahar iýmegi ýakymly tejribe bilen ýokarlandyrýan çeýniji, nostalgiki hili bilen has ýakymly bolýar. “Bubble Candy Jam” ýürekdäki çagalar we çagalar üçin amatly, islendik nahara ýakymly we şatlykly täsir galdyrýar ýa-da nahar wagty.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Täze gelen kiçi göwrümli köpürjik sakgyjyny doldurmak
San B117-10-1
Gaplamak maglumatlary 2g * 200pcs * 12jars / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

içindäki suwuklyk bilen üpjün ediji köpürjik sakgyjy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni süýji öndüriji.

2. Gazlandyrylan krakerler üçin plastik gutyny kagyz gutusy edip üýtgedip bilersiňizmi?
Hawa, tagamyňyzy islegiňiz boýunça üýtgedip bileris.

3. Bu element üçin, bir kiçijik sumkada 6 sany biskwit ýasap bilersiňizmi?
Hawa, bazaryňyzy talap edişi ýaly kompýuterleri üýtgedip bileris.

4. Esasy önümleriňiz näme?
Bizde köpürjik sakgyç, gaty süýji, açylýan süýjüler, lolipoplar, jele konfetleri, pürküji süýjüler, jam süýjüleri, batgalyklar, oýunjaklar we basylan süýjüler we beýleki süýji süýjüleri bar.

5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T bilen tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşyň.

6. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny sazlap bileris.Biziň işimizde, sargyt elementleriniň çeper eserlerini döretmäge kömek etmek üçin aýratyn dizaýn topary bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: