sahypa_head_bg (2)

Önümler

Düwürtikli mekgejöwen süýji

Gysga düşündiriş:

Gummy mekgejöwen, çagalyk we Ro Christmasdestwo möwsümi baradaky ýatlamalary ýada salýan gyzykly we hezil.Bu süýjü, oýnaýan görnüşi we kiçijik mekgejöwen dänelerine meňzeýän janly reňkine eýe.Bu diňe bir tagamly bolman, eýsem gözüňi ýakymly hem edýär.Bu süýjüler gelýärrawertudana, limon we ýaşyl alma ýaly dürli tagamlarda we ýakymly çeýnemek duýgusy bar. Bu süýjüler islendik süýji kolleksiýasyna ýakymly goşundy, sebäbi olaryň hemmesi mekgejöwen dänelerine meňzeýär we tapawutly gerişleri we aýratynlyklary bar.Süýji mekgejöweni ýygnanyşyklar, aýratyn dabaralar ýa-da islendik çaltlyk bilen iýmitlenmek üçin ajaýyp. Gummy mekgejöwen, bagtly görnüşi we lezzetli miweli tagamy sebäpli çagalar we ulular üçin ajaýyp tagamdyr.Bu süýjüler, aýratyn bir dabarany bellän bolsaňyz ýa-da günüňize azajyk dynç almak isleseňiz, durmuşdaky kiçijik şatlyklary ýakymly ýatladýar.Gummy mekgejöwen, lezzetli tagamyndan tä ajaýyp görnüşine çenli ýakymly we aladasyz zatlaryň hemmesi.Indi özüňizi bagtly we miweli-süýji dünýäsine alyp gitmek üçin bu lezzetli naharlardan birnäçesini saýlaň.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Düwürtikli mekgejöwen süýji
San S391
Gaplamak maglumatlary Talabyňyz hökmünde
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

Düwürtikli mekgejöwen süýji

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni süýji öndüriji.

2. Bu element üçin, barlap bilýän başga görnüşli gummy süýji barmy?
Hawa, elbetde bar, jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

3.Mekgejöwen süýji süýji üçin köp reňkli edip bilersiňizmi?
Hawa elbetde edip bileris, hoşniýetlilik bilen biziň bilen habarlaşyň ..

4. Esasy önümleriňiz näme?
Bizde köpürjik sakgyç, gaty süýji, açylýan süýjüler, lolipoplar, jele konfetleri, pürküji süýjüler, jam süýjüleri, batgalyklar, oýunjaklar we basylan süýjüler we beýleki süýji süýjüleri bar.

5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T bilen tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşyň.

6. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny sazlap bileris.Biziň işimizde, sargyt elementleriniň çeper eserlerini döretmäge kömek etmek üçin aýratyn dizaýn topary bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: