sahypa_head_bg (2)

Önümler

Täze gelen turş süýji şiresi poroşok süýji import edijisi

Gysga düşündiriş:

Gazyk tozy içgisi, aýratyn tagamy we ýakymly tagamy bilen meşhur bolan gowy görülýän içgidir.Suw bilen birleşip ýasalýar we köplenç poroşok görnüşinde satylýar.Köpük öndürýän haýran galdyryjy himiki reaksiýa, kislota tozy we suw birleşdirilende ýüze çykýar. Bir käse zerur mukdarda poroşok guýuň we içgini turşamak üçin ýuwaş-ýuwaşdan suw goşuň.Poroşok bilen suw birleşdirilende köpürjikli reaksiýa bolýar we ahyrynda ep-esli kislota tozy emele gelýär.Bu köpük ýygy-ýygydan çalt ösýär we garaşylmadyk wizual täsir galdyrýan käseden dökülmek mümkinçiligine eýe. Içgi turş tozy çorbasy emele gelensoň iýmäge taýyn.Bu meşhur içgidir, sebäbi adatça ýakymly we miweli bolýar, käwagt süýji we ýakymly bolýar.Maşgalaňyz we dostlaryňyz bilen duşuşmak ýa-da diňe güýmenmek üçin saýlama içgi, turş tozy we çorbany döretmegiň lezzetli tejribesi sebäpli.Umuman aýdanyňda, turş tozy, üýtgeşik tagamy we ýakymly köpük emele getiriş prosesi bilen tanalýan tagamly içgidir.Köpüküň ýakymly tagamy we gözüňi özüne çekiji täsinlik ony meşhur içgi görnüşine öwürýär.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Täze gelen turş süýji şiresi poroşok süýji import edijisi
San D077-5
Gaplamak maglumatlary Talaplaryňyz hökmünde
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

turş poroşok süýji import ediji

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni süýji öndüriji.

2.Bir gazly içgilermi?
Hawa eziz dost.

3. Beýleki reňkleri we tagamlary üýtgetmek mümkinmi?
Hawa edip biljekdigimize ynanýarys, haýyş edýäris.

4. Esasy önümleriňiz näme?
Bizde köpürjik sakgyç, gaty süýji, açylýan süýjüler, lolipoplar, jele konfetleri, pürküji süýjüler, jam süýjüleri, batgalyklar, oýunjaklar we basylan süýjüler we beýleki süýji süýjüleri bar.

5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T bilen tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşyň.

6. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny sazlap bileris.Biziň işimizde, sargyt elementleriniň çeper eserlerini döretmäge kömek etmek üçin aýratyn dizaýn topary bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: