sahypa_head_bg (2)

Önümler

Üç gezek gysgyçly süýji import ediji

Gysga düşündiriş:

“Triple Squeeze Jam Candy” iň soňky süýji bejergidirbütin dünýäde meşhur üçinagyz suwy, ajaýyp tagam wemiweli jam tagamlarynyň dürlüligi.Önümimiz, süýji höwesjeňleri üçin iň oňat iýmitlenmek üçin ýakymly duýgy döretmek üçin niýetlenendir. Biziň süýjülerimiz ýolda iň oňat iýmitdir,tapawutly gaplanan we ulanmak aňsat sumka köp mukdarda gol miwe jamy bilen.Süýjülerimiziň iň möhüm böleklerinden biriis miweli jam tagamlarynyň köp dürlüligi Bu, her kimiň tagamy üçin bir zat hödürleýän önüm setirimizi öz içine alýar. Ajaýyp klassiki rawertudana we gök gül saýlamalaryny, şeýle hem başdan geçirýän mango we kiwi tagamlaryny öz içine alýan dürli tagamlar, tagamlaryňyzy kanagatlandyrmagy wada berýär. bilen süýji söýüjilerini hödürlemek ýokary hilli, özüne çekiji lezzetler.Bu gün süýjü süýjüligimizi synap görüň we tagamly başdan geçirmeleriňizi alyň!


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Üç gezek gysgyçly süýji import ediji
San K014-3
Gaplamak maglumatlary 45g * 12 sany * 12 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

üç gezek gysýan jam süýji import edijisi

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1. Dört kellä üýtgedip bilerismi?bu gysgyç?
Hawa, islegleriňiz ýaly üýtgedip bileris.

 2. Tagamy has turşulyp bilersiňizmi?
Hawa, diş pastasy gysylan süýji üçin süýji ýa-da turş tagamdan birini saýlap bileris;diňe biziň bilen habarlaşyň.

 3.Bu halta üçin başga görnüşiňiz barmy?
Hawa, pikirleriňizi paýlaşmagyňyzy we biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 4. Siziň hödürleýän esasy önümleriňiz haýsylar?
Biz şokolad süýjülerini, gummy süýjüleri, köpürjik saklaýan süýjüleri, gaty süýjüleri, süýjü süýjüleri, lolipoplary, jele süýjülerini, spreý süýjüleri, jam süýjülerini, batgalyk süýjülerini, oýnawaç süýjülerini, turş süýjülerini gözlemek, döretmek, marketing we satmak boýunça hünärmenlerdiris. , basylan süýjüler we beýleki süýjüler.

  5. Töleg üçin şertleriňiz nähili?
Töleg usuly T / T.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% töleg we BL nusgasyndaky 70% balans zerur.Dürli töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat almak isleseňiz, meniň bilen habarlaşyň.

 6. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerine laýyk gelýän markany, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny üýtgedip bileris.Zawodymyzda her sargyt elementi üçin çeper eser döretmäge kömek edýän ýörite dizaýn topary bar.

 7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

 

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: