sahypa_head_bg (2)

Önümler

Süýji import ediji “Halloween” gözi dykylan batgalyk

Gysga düşündiriş:

Göz marşmallow tagamyň we güýmenjäniň iň oňat utgaşmasydyr.Biziň ýakymly batgalygymyz bar hakyky miwe dykylyşyny özboluşly doldurmak, oňa ýakymly ys berýär.Diňe iýmitimiz dältagamly, emma şeýle hem a ýumşak we tüýdükli gurluş her dişiň agzyňda eremegini üpjün edýär.Ajaýyp miwe jamyny doldurmak, eýýäm ýakymly desertiň täze bir ölçegini goşýar. Önümiň özboluşly görnüşi, islendik pursatda gyzykly we baýramçylyk täsirini ýetirýär, bu bolsa Halloween temaly ýygnaklar üçin ajaýyp tagam bolýar.

Göz marşmallowlary Hallowin döwründe has meşhurdyr, sebäbi göz gamaşdyryjy atmosfera goşup, gabak ýaly görünmegi maksat edinýär. Önümimiz dünýäde halaýan we dürli ýaşdaky adamlar tarapyndan halanýar.

Ajaýyp miweli jamdan doldurylan göz şekilli batgalyk baradaky täze pikir, konditer önümleriniň höwesjeňleriniň arasynda meşhurlyk gazandy.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Süýji import ediji “Halloween” gözi dykylan batgalyk
San M178-7
Gaplamak maglumatlary 4g * 100pcs * 12 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

Jam “Marshmallow lomaý” dolduryldy

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Hawa, sen zawodmy?
Hawa, biz.Has giňişleýin maglumat bize ýüz tutup bilersiňiz.

2. Batganyň göz nagşy üçin, batgalykda başga nagşy üýtgedip bilersiňizmi?
Hawa edip bilyäs.Batgalykda çalt nahar şekilli nagşymyz bar, ýa-da nagyş üçin jikme-jiklikleriňizi bize paýlaşyp bilersiňiz.

3. Gözüň batgalygyny dykyz edip bilersiňizmi?
Elbetde edip bileris, jikme-jiklikler barada gürleşeliň.

4. Iň pes sargyt mukdary we bahasy näme?
Sargytlaryň iň az mukdary önüm boýunça tapawutlanýandygy sebäpli, goşmaça maglumat üçin önümiň jikme-jiklik sahypasyna salgylanmak makul bilner.Has giňişleýin maglumat gerek bolsa, önümiň baglanyşygyny bize iberiň we mümkin boldugyça gysga wagtda size gaýdyp geleris.

5. Näme üçin kompaniýaňyzy saýlamaly diýip pikir edýärsiňiz?
Süýji öndürmekde hil gözegçiliginiň ähmiýetini bilýäris.Itemshli elementleriň müşderiniň talaplaryny ýerine ýetirýändigini kepillendirmek üçin gurama hil gözegçiliginiň berk standartlaryna eýerýär.Birmeňzeşligi we hilini üpjün etmek üçin süýjüleriň her topary berk synagdan geçirilýär.Şonuň üçin müşderiler kompaniýamyzyň önümleriniň hem tagamly, hem ygtybarlydygyna bil baglap bilerler.

6. Töleg şertleriňiz näme?
T / T töleg.Köpçülikleýin önümçilikden öň 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans.Beýleki töleg şertleri üçin jikme-jiklikler bilen gürleşeliň.

7. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda logotipi, dizaýny we gaplama spesifikasiýasyny üýtgedip bileris.Zawodymyzda ähli sargyt önümlerini siziň üçin taýýarlamaga kömek edýän dizaýn bölümi bar.

8. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

 

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: