sahypa_head_bg (2)

Önümler

Süýji süýji bilen 6g hajathana süýji lolipopy

Gysga düşündiriş:

Hajathana Lollipop süýji, Europeewropada giňden meşhur we import edijiler we müşderiler tarapyndan halaýan özboluşly we gülkünç täzelik süýji.Bu ýakymly lolipopsüýji ýa-da turş tozy süýji, lolipop süýji bilen gelýär, kiçijik tualet çukuryna meňzemek üçin akylly ýasaldy.Täze süýjülik muşdaklary üçin bu lolipop ajaýyp ussatlygy we açyk reňkleri sebäpli hökmany suratda hökmanydyr. Her lolipopyň aç-açan kagyz bilen örtülendigi sebäpli, ajaýyp dizaýn dükan tekjelerinde we internet platformalarynda ünsi çekip bilýär.Hajathana çeňňek lolipoplary gözüňi özüne çekýär, ýöne şeýle hem dürli aýaklara laýyk tagamly tagamlary bar.Rawerine, gök gül, ýaşyl alma ýaly adaty miwe tagamlaryndan başlap, “Koke” we “Sprite” ýaly oýlap tapyş görnüşlerine çenli her hili tagam islegine laýyk bir tagam bar. Düşünjäni kabul ediň we adamlary hajathana lolipop süýjüligine sezewar ediň, ýakymly we ýakymly tagam. baran ýerlerinde gülmek we gülmek.Lolipop, döredijilik dizaýny we agyz suwy tagamy sebäpli import edijiler we müşderiler üçin halaýan bolmagy kepillendirilýär.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Süýji süýji bilen 6g hajathana süýji lolipopy
San F183-10
Gaplamak maglumatlary 6g * 20pcs * 12 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

lolipop tualet süýji

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni süýji öndüriji.

2. Tualet süýjüsi üçin has ulusy barmy?
Hawa, bar, jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris ..

3. Bu element üçin, çykýan süýjüligi turş tozy süýjüsine üýtgedip bilersiňizmi?
Hawa, bazaryňyzyň isleýşi ýaly üýtgedip bileris.

4. Esasy önümleriňiz näme?
Bizde köpürjik sakgyç, gaty süýji, açylýan süýjüler, lolipoplar, jele konfetleri, pürküji süýjüler, jam süýjüleri, batgalyklar, oýunjaklar we basylan süýjüler we beýleki süýji süýjüleri bar.

5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T bilen tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşyň.

6. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny sazlap bileris.Biziň işimizde, sargyt elementleriniň çeper eserlerini döretmäge kömek etmek üçin aýratyn dizaýn topary bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: