sahypa_head_bg (2)

Önümler

Dondurma Fransuz Fries Donut şekilli neon ýalpyldawuk taýajyk lolipop süýji

Gysga düşündiriş:

“Glow Stick Lollipop Candy Collecion” ajaýyp lolipoplaryň hatarydyrýalpyldawuk taýaklaryň ajaýyp we ýakymly özüne çekijiligine hormat goýýar. Kolleksiýa ýalpyldawuk ýalpyldawuk we ýalpyldawuk taýaklaryň özüne çekiji nagyşlaryndan ylham alyp, nusgawy lolipoplara özboluşly we ýakymly täsir edýär.Konsertlerde we festiwallarda gijäni ýagtyltmak üçin ulanylýan ýalpyldawuk taýaklara meňzeş ýaly, her ýalpyldawuk taýak popunda ajaýyp reňkleriň ajaýyp toplumynda şöhle saçýan inçe, aç-açan taýak bar.Mundan başga-daýyldyzlar, ýürekler, haýwanlar, iýmit we geometrik dizaýnlar,lolipoplaryň özleri dürli reňkli we gözüňi özüne çekiji görnüşde gelýär.Bukjany açmagyň we özboluşly görnüşini görmek üçin tolgunma we garaşmak goşmak üçin her lolipop aýratyn reňkli folga bilen örtülendir.Olaryň özüne çekiji görnüşinden başga-da, bu lolipoplar girýärrawertudana, gök gül, ýaşyl alma we garylan miweler ýaly dürli tagamly tagamlar.Süýjüleriňiziň miwesini ýa-da turşuny halaýan bolsaňyz, tagamyňyza laýyk bir zat bar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Dondurma Fransuz Fries Donut şekilli neon ýalpyldawuk taýajyk lolipop süýji
San L433
Gaplamak maglumatlary 10g * 30pcs * 24 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

neon lollipop süýji

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni süýji öndüriji.

2. Neon lollipop süýji üçin bu süýjüligiň başga görnüşi barmy?
Hawa, ýalpyldawuk taýak süýji üçin dürli görnüşlerimiz bar, jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

3. Bu süýji üçin tebigy reňk edip bilersiňizmi?
Hawa edip bilyäs.

4. Esasy önümleriňiz näme?
Bizde köpürjik sakgyç, gaty süýji, açylýan süýjüler, lolipoplar, jele konfetleri, pürküji süýjüler, jam süýjüleri, batgalyklar, oýunjaklar we basylan süýjüler we beýleki süýji süýjüleri bar.

5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T bilen tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşyň.

6. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny sazlap bileris.Biziň işimizde, sargyt elementleriniň çeper eserlerini döretmäge kömek etmek üçin aýratyn dizaýn topary bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: