sahypa_head_bg (2)

Önümler

Bomba şekilli halta gysylan jele jam süýji süýjüleri bilen üpjün ediji

Gysga düşündiriş:

Özboluşly şekilli haltalarda innowasiýa suwuk jam - halaýan miwe tagamlaryndan lezzet almagyň ýakymly we amatly usuly!Suwuk dykyzlarymyz diňe iň oňat, iň täze miwelerden peýdalanyp, her dişlenende süýji tagamy üpjün edýär.

Diňe tagamly bolman, saglygyňyza peýdaly önüm öndürmek bilen buýsanýarys.Her halta antioksidantlardan we witaminlerden doly bolany üçin, günäkär däl lezzet.Mundan başga-da, tapawutly sumka görnüşi optimal tazeligi we amatlylygy kepillendirýär.Düwürdilen gapagyň kömegi bilen jamyňyzy birnäçe gezek iýip bilersiňiz, bu hem ony has uzak saklaýar.Suwuk jam haltalarymyz, diňe bir miwäni isleýän bolsaňyz ýa-da günortanlyk nahary ýa-da piknik taýýarlaýan bolsaňyz, iň oňat warianty.Suwuk jamymyzyň lezzetli tagamyny we ulanmagyň aňsatlygyny şu wagt öwreniň.Tagamy we gyzykly akymy bolsun!


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Bomba şekilli halta gysylan jele jam süýji süýjüleri bilen üpjün ediji
San K031-1
Gaplamak maglumatlary Talabyňyz hökmünde
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

jam import ediji

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1. Salam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni konditer zawody.Biz köpürjik sakgyjy, şokolad, gummy süýji, oýunjak süýji, gaty süýji, lolipop süýji öndürijiler,
süýji, batgalyk, jele süýji, pürküji süýji, jam, turş tozy süýji, basylan süýji we beýleki süýji süýjüleri.

 2. Sebäbisuwuk jam süýji, başga bir sumkaňyz barmy ýa-da şekilli halta baradaky pikiri paýlaşyp bilerinmi?
Hawa, doňdurma görnüşli sumka, kola şekilli halta we ş.m.Şeýle hem sumkanyň görnüşi baradaky pikirleriňizi paýlaşyp bilersiňiz;biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

 3. Bu element üçin suwuk jam süýjüsi üçin näçe gram bar?
20g bir bölek.Gramy talaplaryňyza görä üýtgedip bileris.

 4. Esasy önümleriňiz näme?
Şokolad süýji, Gummy süýji süýjüleri, köpürjik süýji süýjüleri, gaty süýji, açylýan süýji, lolipops süýji, jele süýji, spreý süýji, jam süýji, batgalyk, turş tozy süýji, basylan süýji, gözleg, işläp düzmek, satmak we hyzmat etmek bilen meşgullanýarys. we beýleki süýji süýjüleri.

 5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T bilen tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşyň.

6. OEM-i kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama talaplaryny üýtgedip bileris.Zawodymyzda islendik sargyt önümlerini öndürmäge kömek etmek üçin ýörite dizaýn topary bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz.Jikme-jiklikler barada gürleşeliň, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: