sahypa_head_bg (2)

Önümler

“Halloween zombi” dizaýn sumkasy suwuk jele jam süýji import edijisini gysýar

Gysga düşündiriş:

Halloween temaly suwuk jam süýji, ýylyň iň amatly wagty üçin iň oňat bejergi!Lezzetli bolmakdan başga-da, “Halloween” mowzugy bolan suwuk jamymyz, Hallowin baýramyňyzy hasam lezzetli we tolgundyryjy eder.

Her halta jadygöýler, arwahlar we kädi ýaly Hallowin adaty şekillerini görkezýän janly, gülkünç äheňler bilen bezelýär.Şübhesiz, ulularda-da, çagalarda-da meşhur bolar!Her haltanyň içinde ýakymly miweli ys bar.Iň bişen we iň täze miweler, mahmal, tekiz gurluşy üpjün etmek üçin ussatlyk bilen garylan suwuk jamymyzy ýasamak üçin ulanylýar.Gan mämişi, elhenç garpyz we gorkunç üzüm ýaly köp sanly lezzetli tagamlaryň arasynda her kimiň aýagynyň göwnünden turjak bir zat bar.Suwuk jamymyzdan lezzet almak, halta gaplamak arkaly ýönekeý bolýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady “Halloween zombi” dizaýn sumkasy suwuk jele jam süýji import edijisini gysýar
San K017-11
Gaplamak maglumatlary Islegleriňiz hökmünde
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

jam süýjüsini gysyň

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Salam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni konditer zawody.Köpürjik sakgyç, şokolad, gummy süýji, oýunjak süýji, gaty süýji, öndüriji,
lolipop süýji, açylýan süýji, batgalyk, jele süýji, pürküji süýji, jam, turş tozy süýji, basylan süýji we beýleki süýji süýjüleri.

2.Siz suwuk jam süýji üçin başga bir sumkaňyz barmy ýa-da size teklipimi berip bilerinmi?
Hakykatdanam, doňdurma, gazlandyrylan we ş.m. şekilli haltalarymyz bar.Siz bilen habarlaşyp, sumkanyň görnüşi barada pikirleriňizi aýtmaga çagyrylýar.
Theeri gelende aýtsak, beýleki önümlerimizi barlap bilersiňiz:https://www.cnivycandy.com/bomb-shape-bag-squeeze-jelly-jam-candy-sweets-supplier-product/.

3. Bu element üçin, bu elementiň suwuk jam süýjüsiniň agramy näçe gram?
20g bir bölek.Islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin gramy sazlap bilýäris.

4. Esasy önümleriňiz näme?
Şokolad süýji, Gummy süýji süýjüleri, köpürjik süýji süýjüleri, gaty süýji, açylýan süýji, Lollipop süýji, jele süýji, spreý süýji, Jam süýji, marşmallow, oýunjak süýji, turş süýji, gözleg, işläp taýýarlamak, satmak we hyzmat etmek bilen meşgullanýarys. , Basylan süýji we beýleki süýji süýjüleri.

5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T bilen tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşyň.

6. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama talaplaryny üýtgedip bileris.Zawodymyzda islendik sargyt önümlerini öndürmäge kömek etmek üçin ýörite dizaýn topary bar.

 7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz.Jikme-jiklikler barada gürleşeliň, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: