sahypa_head_bg (2)

Önümler

Miwe tagamynda uly paket super turş gaty süýji

Gysga düşündiriş:

“Super Sour Hard Candy” -y hödürlemek, ýakymly syýahatyňyzda tagamyňyzy çişirip bolmajak garşylykly konditer!Gaty süýjüleriň bu ýakymly turş we süýji görnüşini dadyp göreniňizden soň has köp islärsiňiz.Bu gaty süýjüler, süýjüligiň degmegi bilen deňagramly, ýiti, turşy tagam hödürlemek üçin döredildi.Bu süýjüler gaty berk gurluşa eýe bolup, diliňizde kem-kemden ereýär.Tagamdan dadyp görüň, gaty ýakymly tagam duýgyňyzy güýçlendirýär we başga zatlardan tapawutlylykda tejribe döredýär.Hakykatdanam gaty gaty süýjüleriň agzyny suwlandyrýan tagamlaryny synap görüň.Süýji alça we ýabany miweden başlap, limon we hek ýaly her islegiň tagamy bar.Her süýjülik, has köp synanyşmaga mejbur etjek tagamy kepillendirip, iň oňat gatnaşygy kepillendirmek üçin içgin öndürilýär.Günüň islendik wagty, bu süýjüler iň gowy pikir.“Super Sour Hard Candies” tagamy ýokarlandyrmak isleýärsiňizmi ýa-da süýji açlygyňyzy doýurjak bolýarsyňyzmy, ajaýyp tejribe berýär.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Miwe tagamynda uly paket super turş gaty süýji
San H036
Gaplamak maglumatlary 56g * 12pcs * 8 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

Uly paket miwe tagamynda gaty gaty süýji

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Salam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni konditer zawody.Köpürjik sakgyç, şokolad, gummy süýji, oýunjak süýji, gaty süýji, öndüriji,
lolipop süýji, açylýan süýji, batgalyk, jele süýji, pürküji süýji, jam, turş tozy süýji, basylan süýji we beýleki süýji süýjüleri.

 2. Içinde haýsy tagamlar bar?
Mämişi, üzüm, alma, qulupnay tagamy bar.Tagam siziň talaplaryňyza görä bolup biler.

 3.Bu element üçin näçe kompýuter indiý?
 
Bir halta takmynan 16-17 sany.

 4. Töleg şertleriňiz näme?
T / T töleg.Köpçülikleýin önümçilikden öň 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans.Beýleki töleg şertleri üçin jikme-jiklikler bilen gürleşeliň.

 5. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda logotipi, dizaýny we gaplama spesifikasiýasyny üýtgedip bileris.Zawodymyzda ähli sargyt önümlerini siziň üçin taýýarlamaga kömek edýän dizaýn bölümi bar.

 6. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz.Jikme-jiklikler barada gürleşeliň, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: