sahypa_head_bg (2)

Önümler

Düwürtik import ediji bilen kiçi göwrümli 2g gummy süýji

Gysga düşündiriş:

Bütin dünýäde halaýan söýgüli süýjüleri hödürlemek: Gummy Jelly Candy Jam bilen!Bu üýtgeşik we ýakymly süýjüler hiç haçan dodaklary ýitirip bilmeýär!Süýji höwesjeňleri edip bilerlerJam bilen gummy süýji doldurmak bilen ajaýyp we ajaýyp lezzet alyň.Çekimli görnüşi bolan bu süýjülergöz gabaklary, ýumşak, çeýnemek we ajaýyp,gooey jele doldurmak merkezinde.Bu süýjüler gözüňi özüne çekiji reňklere we gözüňi haýran galdyrýan we ajaýyp tagamly jikme-jik göz dizaýnlaryna eýedir.Her bir dişlemek ýakymly ys berýär, sebäbi gabykdan ýalpyldawuk süýji jele doldurýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Düwürtik import ediji bilen kiçi göwrümli 2g gummy süýji
San S242-17
Gaplamak maglumatlary Talabyňyz hökmünde
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

jamdan doldurylan süýji süýji

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, esasy önümleriňiziň nämedigini soraýynmy?
Salam eziz dostum. Esasy önümimizde köpürjik sakgyjy, şokolad, süýji süýji, turş tozy süýji, basylan süýji, jele süýji, pürküji süýji, jam süýji, lolipop süýji we ş.m. bar. Has giňişleýin maglumat gerek bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

 2.Siziň kompaniýaňyza baryp bilerinmi?
Hawa, elbetde. Siz biziň kompaniýamyza hoş geldiňiz.

 3. Düwürtikli süýji önümi üçin, top şekilli süýjüden başga, haýsy şekilleriňiz bar?
Miwe şekilleri, top görnüşi, göz görnüşi, doňdurma görnüşi we ş.m. ýaly dürli görnüşli süýjüleri edip bileris, pikiriňiz bar bolsa paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 4. Düwürtikli süýji süýji üçin uly ölçegiňiz barmy?
Hawa, elbetde.Bu web sahypasyny barlaň.https://www.cnivycandy.com/18g-big-jelly-gummy-eyeball-candy-with-jam-candy-importer-product/

 5.Haýsy şahadatnamaňyz bar?
Halal şahadatnamalarymyz, HACCP, ISO22000 we ş.m.

 6. Töleg şertleriňiz näme?
T / T bilen tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşyň.

 7. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny sazlap bileris.Biziň işimizde, sargyt elementleriniň çeper eserlerini döretmäge kömek etmek üçin aýratyn dizaýn topary bar.

 8. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: