sahypa_head_bg (2)

Önümler

Halal 3-den 1 gowurma süýji bilen üpjün ediji

Gysga düşündiriş:

“Fries Gummies” ady bilen tanalýan özboluşly we ajaýyp konditer önümleri adaty çalt nahar önümine täzeçe çemeleşýär.Bu gummylar hakyky altyn reňk we gowrulan fransuz gowurmalarynyň çylşyrymly gurluşyna eýe.Bular duzly çipler ýaly bolup görünýär, ýöne aslynda süýji dawa!Klassiki ýalňyşlygy ýada salýan ajaýyp dokumasy bilen bu süýjüler çeýnendir we ýumşakdyr. Şol söýgüli tagamyna laýyklykda tagam süýji we miwedir.Bu gummy ýaly dürli ýaşdaky süýji höwesjeňleri.Olar hyýaly desert prezentasiýasyny ýa-da süýji bufetini gyzykly, ýakymly täsir edýär.Fries Gummies, öz-özünden iýilendigi ýa-da beýleki süýji we duzly tagamlar bilen utgaşmagy bilen adamlary begendirýär.Umuman aýdanyňda, Fries Gummies güýmenje, süýji we täzelik bilen aýratyn birleşmegi üpjün edýär.Bu galp çipler, süýji dünýäsinde oýnaýan tarapyňyzy görkezmegiň ajaýyp usulydyr, ýa-da jedeliň muşdagy bolsaňyz ýa-da diňe gyzykly bejergi gözleýän bolsaňyz.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Halal 3-den 1 gowurma süýji bilen üpjün ediji
San S392
Gaplamak maglumatlary 13g * 30pcs * 20jars / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

gowrulan süýji

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni süýji öndüriji.

2. Bu element üçin, barlap bilýän başga görnüşli gummy süýji barmy?
Hawa, elbetde bar, jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

3. Bu elementiň uzynlygyny görüp bilersiňizmi?
Hawa elbetde edip bileris, hoşniýetlilik bilen biziň bilen habarlaşyň ..

4. Esasy önümleriňiz näme?
Bizde köpürjik sakgyç, gaty süýji, açylýan süýjüler, lolipoplar, jele konfetleri, pürküji süýjüler, jam süýjüleri, batgalyklar, oýunjaklar we basylan süýjüler we beýleki süýji süýjüleri bar.

5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T bilen tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşyň.

6. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny sazlap bileris.Biziň işimizde, sargyt elementleriniň çeper eserlerini döretmäge kömek etmek üçin aýratyn dizaýn topary bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: