sahypa_head_bg (2)

Önümler

Satylýan süýji süýji süýji suşi bento gutusy

Gysga düşündiriş:

FUN GUMMY CANDY: Hakyky suşi rulonlaryna meňzeýän, süýji we jamy emele getirýän suşi görnüşli süýjülerden doldurylan, gaty ýakymly guty, hemmesi bento guty tarelkasynda ýerleşdirildi.14 bölek.

KANDI Suşiniň dört görnüşi: Suşi gutusynda lezzet almak üçin dürli suşi süýjüleri bar.Reňkli we tagamlygummy suşi süýjidürli şekillerde, ululyklarda we dokumalarda bolýar.Suşi söýüjiler bu zatlardan lezzet alarlar.

SÖETGI, Miwe: Diňe ajaýyp tagamly bolman, eýsem çorbalar bilen iýmek üçin gaty gyzykly süýji süýji.Her kimiň lezzet almagy ýeterlik!

Möhürli paket: Hemmesini birbada gutaryp bolmazmy?Mesele ýok;gutydaky “galan” suşini çalyşyň we gapagyny çalyşyň.Soňrak geler.

-Eke-täk sowgat berýär: -eke-täk sowgat gözleýärsiňizmi?Busuşi bento gutusygeň galdyrar we begendirer, ýatdan çykmajak sowgat eder.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Satylýan süýji süýji süýji suşi bento gutusy
San S3271
Gaplamak maglumatlary 48g * 12 sany * 8 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

gummy-suşi-süýji - lomaý

Gaplamak we eltip bermek

shunshu

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni konditer zawody.Köpürjik sakgyjy, şokolad, gummy süýji, oýunjak süýji, gaty süýji, lolipop süýji, süýji, batgalyk, jele süýji, spreý süýji, jam, turş tozy süýji, basylan süýji we beýleki süýji süýjülerini öndüriji.

2. Suşi süýjüsiniň beýleki galyplaryna üýtgedip bilersiňizmi?
Hawa, süýji üçin täze galyplary açyp bileris, biziň bilen paýlaşyp biljek pikirleriňiz.

3. Suwuk jam süýjüsini turş tozy süýjüsine üýtgedip bilersiňizmi?
Hawa, bazaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin başga görnüşli süýjüleri üýtgedip bileris.

4.Siz näme edip bilersiňiz?
Barbekue tagamy, gorçisa tagamy, miwe tagamlary we ş.m. edip bileris.

5. Mugt nusga alyp bilerismi?
Mugt nusgalary hödürleýäris, ýöne gyssagly töleg barada gepleşik geçirmeli

6. Töleg şertleriňiz näme?
T / T töleg.Köpçülikleýin önümçilikden öň 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans.Beýleki töleg şertleri üçin jikme-jiklikler bilen gürleşeliň.

7. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda logotipi, dizaýny we gaplama spesifikasiýasyny üýtgedip bileris.Zawodymyzda ähli sargyt önümlerini siziň üçin taýýarlamaga kömek edýän dizaýn bölümi bar.

8. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

GUMMY SUSHI CANDY-yň beýleki görnüşli gaplamasy Barlap bilersiňiz

GUMMY SUSHI CANDY-yň başga görnüşli gaplamasyny barlap bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Başga-başga-da öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: