sahypa_head_bg (2)

Önümler

Raketa şekilli halta miwe tagamy suwuk jam süýjüsini gysýar

Gysga düşündiriş:

Suwuk jam haltalarymyzyň iň soňky setirini hödürlemek - dyknyşyk pudagynda öwrülişik!Her halta iň oňat tagam bermek üçin el bilen saýlanan täze miweleriň reňkli we ýakymly garyndysyny öz içine alýar.Suwuk dykyzlarymyz, çaga we malina ýaly adaty halaýanlardan başlap, hyjuwly miweler we mango ýaly has üýtgeşik jübütlere çenli her aýaga laýyk dürli tagamlarda bar.Näçe dykyz ulanýandygyňyzy dolandyrmagy ýönekeýleşdirmekden başga-da, amatly sumka şekili galyndylaryň ýa-da tertipli dökülmeleriň ýokdugyna göz ýetirýär.Gapagy açyň, sumkany ýeňil itekläň we ýüpek jamyň iýmitiňizi takyk örtýänine tomaşa ediň.Üstünlikleri ol ýerde gutarmaýar!Specializedöriteleşdirilen haltalarymyz jamyň tagamyny we täzeligini saklamak üçin ýasalýar, şonuň üçin her gysyş edil öňküsi ýaly gowy bolar.Torbalarymyz bilen, jamyňyzyň erbetleşmeginden ýa-da tagamyny ýitirmeginden gorkmaly däl.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Raketa şekilli halta miwe tagamy suwuk jam süýjüsini gysýar
San K017-10
Gaplamak maglumatlary Talaplaryňyz hökmünde
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

gel süýjüsini gysyň

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Ha, göni zawodmy?
Hawa, biz göni konditer zawody.Köpürjik sakgyjy, şokolad, gummy süýji, oýunjak süýji, gaty süýji, lolipop süýji, süýji, batgalyk, jele süýji, pürküji süýji, jam, turşujy süýji, basylan süýji we beýleki süýji süýjülerini öndüriji.
2.Siz suwuk jam süýji üçin başga bir haltaňyz barmy ýa-da size teklipimi berip bilerinmi?
Hakykatdanam, kola, doňdurma we bome ýaly dürli şekilleri hödürleýäris.Torbanyň görnüşi barada pikirleriňiz bilen habarlaşyp bilersiňiz.
3. Bu element üçin suwuk jam süýjüsi üçin näçe gram?
20g bir bölek.Gramy siziň islegiňize görä üýtgedip bileris.
4. Esasy önümleriňiz näme?
Şokolad süýji, Gummy süýji süýjüleri, köpürjik süýji süýjüleri, gaty süýji, açylýan süýji, Lollipop süýji, jele süýji, spreý süýji, Jam süýji, marşmallow, oýunjak süýji, turş süýji, gözleg, işläp taýýarlamak, satmak we hyzmat etmek bilen meşgullanýarys. , Basylan süýji we beýleki süýji süýjüleri.
5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T bilen tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşyň.
6. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama talaplaryny üýtgedip bileris.Zawodymyzda islendik sargyt önümlerini öndürmäge kömek etmek üçin ýörite dizaýn topary bar.
7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz.Jikme-jiklikler barada gürleşeliň, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: