sahypa_head_bg (2)

Önümler

Miwe tagamly suwuk köpürjik sakgyç diş pastasy süýji

Gysga düşündiriş:

Gyzgyn satuwdan lezzet almak wemeşhur süýji önümidünýädäki bazarlaryň köpüsinde.

Miwe tagamlary şiresi we köpürjik saklanmak üçin birleşdirilen we ekranda garylan köp tagamly tagamlardan lezzet alyp bilersiňiztäzelik tagamy we ajaýyp çeýnemek.Görnüşinden görnüşi ýaly, diş pastasynyň görnüşi, şiresi we sakgyç bazasy diş pastasy turbasynda suwuklyk bilen ereýär.Diş pastasy turbasyndan suwuklygyň çykmagy üçin basyp, aňsatlyk bilen gysyň.Şonuň üçin biz oňa at dakmagy gowy görýärisDiş pastasy suwuk köpürjikýa-daDiş pastasy suwuk sakgyç, hatda suwuk sakgyç bolmak hem ýönekeý.

Bu gyzykly suwuk süýji önümi ýaly, çagalar üçin has köp bazara maslahat berilmelidir we bahasyny paýlaşmalydyrimport edijiler, lomaý satyjylar we paýlaýjylar.Gramlar, tagamlar, reňkler, gaplamak ýa-da başgalar ýaly goşmaça ýöriteleşdirilen haýyş, süýji satyn almakda has gowy saýlamagyňyz üçin dürli görnüşleri hödürleýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Miwe tagamly suwuk köpürjik sakgyç diş pastasy süýji
San B191
Gaplamak maglumatlary 22g * 20pcs * 12 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

B191 (2)

Gaplamak we eltip bermek

shunshu

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni konditer zawody.Sakgyç, şokolad, gummy süýji, oýunjak süýji, gaty süýji, lolipop süýji, süýji, batgalyk, jele süýji, spreý süýji, jam, turş tozy süýji, basylan süýji we beýleki süýji süýjülerini öndüriji.

2.Gum bazasynyň näçe göterimi?
26%.

3. Köpürjik sakgyjyňyzyň täsiri barmy?
Köpük sakgyjyny çeýnemek, gan aýlanyşyny we ýüzdäki myşsa maşklaryny ösdürip biler we diş we maxillary ýüzüň ösmegine täsir edýär.

4. Suwuk sakgyç üçin öz tagamlarymyzy edip bilerismi?
Hawa, OEM hyzmatyny kabul edýäris, haýyşyňyzy barlamak üçin goýup bilersiňiz.

5. Mugt nusga alyp bilerismi?
Mugt nusgalary hödürleýäris, ýöne gyssagly töleg barada gepleşik geçirmeli

6. Töleg şertleriňiz näme?
T / T töleg.Köpçülikleýin önümçilikden öň 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans.Beýleki töleg şertleri üçin jikme-jiklikler bilen gürleşeliň.

7. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda logotipi, dizaýny we gaplama spesifikasiýasyny üýtgedip bileris.Zawodymyzda ähli sargyt önümlerini siziň üçin taýýarlamaga kömek edýän dizaýn bölümi bar.

8. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Näme üçin bizi saýlamaly?

01

Döredijilik topary bilen 15 ýyldan gowrak hünärli konditer önümleri.

02

Bazar islegiňiz we talaplaryňyz üçin iň soňky süýji süýjülerini taýýarlaň.

03

Iň oňat baha we çalt eltiş wagty, 24 sagat onlaýn hyzmat.

04

Gaty hil gözegçiligi we önümçiligi yzarlamak.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Başga-başga-da öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: