sahypa_head_bg (2)

Önümler

Hytaýda zawod 4 satylýar

Gysga düşündiriş:

Bu önümde dürli-dürli barmiweli tagamly süýji süýjidört sany owadan dizaýn edilen alýumin film torbasyna, dört kiçi sumkanyň her biri üçin bir uly sumka;uly sumkalar dik duran orta gutuda ýerleşdirilýär.Mundan başga-da, müşderiniň isleglerine esaslanyp has amatly ýerleşdiriş usulyny ulanyp bileris;ortaky gutyýyrtyp boljak döredijilik görkeziş gutusy.Satyn alyjynyň ünsüni çekmekde örän peýdaly orta gutynyň ýyrtylýan pyçak galyplaryny ýerlikli dizaýn edip biler;çykýan süýjülerimiziň hili gaty durnukly.Iň amatly ammar şertlerinde ýaramlylyk möhleti üç ýa-da bäş ýyla ýetip biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Hytaýda zawod 4 satylýar
San S106
Gaplamak maglumatlary 4g * 30pcs * 20 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

Hytaýda süýji süýjülerinden 4-i üpjün ediji

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1. Salam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni konditer zawody.Köpürjik sakgyjy, şokolad, gummy süýji, oýunjak süýji, gaty süýji, lolipop süýji, süýji, batgalyk, jele süýji, pürküji süýji, jam, turşujy süýji, basylan süýji we beýleki süýji süýjülerini öndüriji.

2. Torbada tatu goşup bilersiňizmi?
Hawa, edip bileris, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

3. Uly sumkanyň görnüşini üýtgedip bilersiňizmi?
Hawa, sumkanyň köp görnüşine üýtgäp bileris, pikirleriňizi paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

4. Siziň pikiriňizçe näme üçin firmaňyzy saýladyk?
IVY (HK) INDUSTRY CO., LIMITED we Zhaoan Huazhijie Food Co., Ltd., bütin dünýäde müşderiler bilen global kompaniýa.Kompaniýa ABŞ, Kanada, Awstraliýa, Europeewropa we başgalar ýaly bütin dünýäde paýlaýjylaryň we müşderileriň uly ulgamyna eýedir.Netijede, müşderiler önümleriniň halkara ülňülerine laýyk gelmegini üpjün edip, kompaniýanyň dürli ýurtlardan dürli düzgünleri we talaplary ýerine ýetirendigine ynam edip bilerler.

5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T töleg.Köpçülikleýin önümçilikden öň 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans.Beýleki töleg şertleri üçin jikme-jiklikler bilen gürleşeliň.

6. OEM sargytlaryny kabul edýärsiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin logotipi, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny üýtgedip bileris.Zawodymyzyň ähli sargyt elementlerini döretmäge kömek etmek üçin öz dizaýn bölümi bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: