sahypa_head_bg (2)

Önümler

Täç şekilli pop rok lolipop süýji

Gysga düşündiriş:

Lolipopdan çykýan süýji bilen tanyşdyrmak,Latyn Amerikasynda halaýan nahar!

Lolipop süýjüleriniň ajaýyp we ajaýyp utgaşmasy Latyn Amerikasyndaky sarp edijileriň ýüregini özüne çekdi.

Bu döredijilik bejergisiniň bir ujunda reňkli lolipopwe beýleki tarapdan gelýär süýji süýjüleriniň ýakymly paketi.Lolipop hödürleýärdürli tagamly tagamlar, şol sanda rawertudana, garpyz, alça we ananas ýaly adaty lolipoplardan başga zat edýär.Ulular we çagalar, her ýalan bilen çykýan ýakymly ysyň partlamagyna garşy durup bilmeýärler.Emma partlaýan lolipop süýjülerini beýleki süýjülerden hakykatdanam tapawutlandyrýan zat geň galdyryjy zat.Lolipoplara dişläniňizde, size nämäniň bardygyny duýup bilersiňiz.Süýji partlaýan sumkany açmazdan ozal, lolipoplardan bir gysym alyp bilersiňiz.Kiçijik bökýän süýjüleri eliňize guýsaňyz, janlanýar we tolgunýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Täç şekilli pop rok lolipop süýji
San S115
Gaplamak maglumatlary Talaplaryňyz hökmünde
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

pop rok lolipop süýji bilen üpjün ediji

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni konditer zawody.Köpürjik sakgyjy, şokolad, gummy süýji, oýunjak süýji, gaty süýji, lolipop süýji, süýji, batgalyk, öndüriji,
jele süýji, süýji pürküji, jam, turş tozy süýji, basylan süýji we beýleki süýji süýjüleri.

2. Bu açylýan lolipop süýjüsini başga gaplamada alyp bilerinmi?
Hawa, şübhesiz.Islegleriňiz bar bolsa, biziň bilen habarlaşyň.

3.Lolipop süýjüsiniň görnüşini üýtgedip bilerinmi?
Hawa, kynçylyk ýok gadyrly dost, islendik pikir bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.

4. Töleg şertleriňiz näme?
T / T töleg.Köpçülikleýin önümçilikden öň 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans.Beýleki töleg şertleri üçin jikme-jiklikler bilen gürleşeliň.

5. myurdumyza ibermek näçe wagt alar?
Bu önümiň mukdaryna we halkara iberiş üçin gowşuryş salgysyna baglydyr.Iň amatly çözgüt hödürläp bilerin diýip, bu aýratynlyklary bahadan bermegiňizi haýyş edýärin ..

6. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda logotipi, dizaýny we gaplama spesifikasiýasyny üýtgedip bileris.Zawodymyzda ähli sargyt önümlerini siziň üçin taýýarlamaga kömek edýän dizaýn bölümi bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: