sahypa_head_bg (2)

Önümler

Awtoulag şekilli miweli jele süýji Hytaý zawodynyň üpjünçiligi

Gysga düşündiriş:

Multfilm görnüşindäki miweli tagamly jele süýjüleri, miwe tagamlarynyň lezzetini multfilm şekilleriniň gyzyklylygy bilen garyşdyrýan ýakymly we ýakymly nepislikdir.Bu jele süýjüleri ajaýyp we özüne çekiji täsir galdyrýar, sebäbi ajaýyp we kesgitlenýän multfilm şekillerine ussatlyk bilen galypdyr. Her jele süýji, awtoulag, miweler, haýwanlar, ýarag we beýlekiler ýaly meşhur multfilm gahrymanlaryna ussatlyk bilen galypdyr. çagalar we ulular üçin görmegeý we tolgundyryjy.Bu süýjüler açyk reňkleri we jikme-jik dizaýnlary sebäpli islendik oturylyşyga ýa-da nahar wagtyna gyzykly goşundy. Bu jele süýjüleriniň ajaýyp miweli tagamy olary aýratynlaşdyrýar.Rawulek, mämişi, alma we üzüm görnüşlerine girýän her bir lezzetli agzy, jeliň ýumşak, çeýnen gurluşy bilen oňat gidýär.Aghli ýaşdaky süýji höwesjeňleri, ähli göz öňünde tutulan zatlary özünde jemleýän bu köp duýgur tejribeden lezzet alarlar, multfilm şekilli miweli jele süýji, miwe tagamlarynyň süýjüligini multfilm gahrymanlarynyň tolgundyrmagy bilen ajaýyp konditerdir.Bu süýjüler janly reňkleri, döredijilik görnüşleri we özüne çekiji tagamlary bilen islendik iýmitleniş dabarasyny açar.Ajaýyp multfilm görnüşleri bilen ýakymly miweli tagamlar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Awtoulag şekilli miweli jele süýji Hytaý zawodynyň üpjünçiligi
San G194
Gaplamak maglumatlary 55g * 30pcs * 12 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

miwe jeli süýji fabrigi

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni süýji öndüriji.

2.Miwe jele konfetiniň başga görnüşi barmy?
Hawa, dürli miwe jele süýjüleri bar, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

3. Bu awtoulag şekilli miweli jele süýji üçin näçe gram?
Bu 55g / pc.

4. Esasy önümleriňiz näme?
Bizde köpürjik sakgyç, gaty süýji, açylýan süýjüler, lolipoplar, jele konfetleri, pürküji süýjüler, jam süýjüleri, batgalyklar, oýunjaklar we basylan süýjüler we beýleki süýji süýjüleri bar.

5. Töleg şertleriňiz näme?
T / T bilen tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşyň.

6. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny sazlap bileris.Biziň işimizde, sargyt elementleriniň çeper eserlerini döretmäge kömek etmek üçin aýratyn dizaýn topary bar.

7. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: