sahypa_head_bg (2)

Önümler

Hytaý üpjün edijisi miwe şekilli lolipop gaty süýjüleri garyşdyrýar

Gysga düşündiriş:

Süýji lolipop çykýardürli agyz suwy bilen geliňmiwe tagamlarywemiwe şekilleri.Indi lolipop ululyklary ulaldy sowgat hökmünde bermek üçin ajaýypýa-da diňe özüňizi ýa-da çagalaryňyzy öýde bejermek.Mundan başga-da, her bir bukjada ýaşlar üçin özboluşly we özüne çekiji sowgat bar.

Çagalara niýetlenen has köp bazarda goldanylmaly we baha berilmelipaýlaýjylar, lomaý satyjylar, we import edijiler.Gram, tagamlar, reňkler, gaplamak ýa-da başga faktorlar bilen baglanyşykly şahsylaşdyrylan haýyşlaryňyz bar bolsa, süýji satyn almak üçin dürli görnüşleri hödürlemekden hoşal.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Hytaý üpjün edijisi miwe şekilli lolipop gaty süýjüleri garyşdyrýar
San L142-16
Gaplamak maglumatlary 15g * 30pcs * 20 guty / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

garyşyk-miwe görnüşli-lollipop-süýji-üpjün ediji

Gaplamak we eltip bermek

shunshu

Sorag-jogap

1. Günüňiz haýyrly bolsun.Göni zawodmy?
Biz göni süýji fabrigi, hawa.Köpürjik sakgyjy, şokolad, gumly süýjüler, oýunjaklar, gaty süýjüler, lolipop süýjüleri, açylýan süýjüler, batgalyklar, jele süýjüleri, spreý süýjüleri, jam, turşujy süýjüler we basylan süýjüler ýaly dürli süýji süýjülerini öndürýäris.

2. Goşundylarda tebigy reňklere rugsat berilýärmi?
Hawa, edip bileris.

3. Beýleki ululykdaky lolipop görnüşlerini hödürleýärsiňizmi?
Elbetde, täze lolipop galyplaryny ulanyp bileris.Teklipleriňizi bermegiňizi haýyş edýäris.

4. Töleg şertleriňizi aýdyp beriň?
T / T şäherçesi.Köpçülikleýin önümçilikden öň galan galyndylaryň 70% -i tölenmeli, 30% -i goýum.Alternatiw töleg şertleri zerur bolsa, geliň aýratynlyklary barada gürleşeliň.

5. OEM ulanyjymy?
Elbetde.Müşderiniň isleglerine laýyklykda markany, dizaýny we gaplama talaplaryny üýtgedip bileris.Sargyt zatlaryňyz üçin ähli çeper eserler, desgamyzdaky hünärmen dizaýn topary tarapyndan dörediler.

6. Siziň pikiriňizçe näme üçin kompaniýaňyzy saýlamaly?
Hususlaşdyrmak, IVY (HK) INDUSTRY CO., LIMITED we Zhaoan Huazhijie Azyk Co.Kompaniýa, öz markasyna ýa-da hadysasyna mahsus şahsylaşdyrylan süýji döretmek üçin müşderiler bilen işlemekden hoşal.Toý ýa-da şereket çäresi üçin ýöriteleşdirilen süýji gözleýän bolsaňyzam, kompaniýa islegleriňizi kanagatlandyrýar.

7. Garyşdyrmak üçin gap getirip bilerinmi?
Hawa, iki ýa-da üç süýji önümini bir gapda goýup bilersiňiz.
Jikme-jiklikler barada gürleşeliň, şondan soň size has giňişleýin maglumat bererin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Başga-başga-da öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: