sahypa_head_bg (2)

Önümler

18g Uly süýji import ediji bilen uly jele gummy gözli süýji

Gysga düşündiriş:

Hem tagamly, hem lezzetli bejergi gözleýärsiňizmi?Bizi barlaňJelly Gummy Göz süýji derrew!Bu ýörite süýjimeşhur üçin tagamly tagam, kemsiz gurluşwe garaşylmadyk ýagdaýda miwe jamyndan ýasalan merkez.

Köp ýurtlarda jele gummy gözli süýjülerimiz uly täsir galdyrýar we isleg diňe ýokarlanýar.Süýjüde agzyňyzda ereýän we içerki dykyzlyga ýol berýän ýumşak, çeýneli gummy örtük bar.ajaýyp süýji we ýakymly.Her bir dişlemek, tagam duýgyňyzy hökman doýurjak miweli süýjülikdir.

“Jelly Gummy Eyeball Candy”diňe iň oňat maddalar bilen ýasalýar, süýjülik we çeýnegiň ideal deňagramlylygy bilen aljyraňňy göz keşbine eýe.Müşderilerimiziň elmydama iň oňat önüm almagyny kepillendirmek üçin önümçiligiň her bir basgançagynda berk hil gözegçiligini geçirmek.Süýjülerimiz, hemmeler üçin howpsuz we ýokumly bejergidir, sebäbi howply maddalar we allergenler ýok.

Şonuň üçin şu günki zakaz ediň!


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady 18g Uly süýji import ediji bilen uly jele gummy gözli süýji
San E166
Gaplamak maglumatlary S242-12
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

18g uly jele gummy gözli süýji öndüriji

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni süýji öndüriji.

2. Göz gummy süýji üçin agramy azaldyp bilersiňizmi?
Hawa, elbetde.Theeri gelende aýtsak, bizde 10 gram we 12 gram göz süýjüsi bar, eger gyzyklanýan bolsaňyz, size sitata berip bileris.

 3. Tebigy reňk ýasap bilersiňizmi?
Hawa, emeli reňkleri tebigy reňk hökmünde üýtgedip bileris. Jikme-jiklikler barada gürleşeliň.

 4. Gowşurmak üçin näçe wagt gerek?
Harytlara baglylykda adatça 20-30 gün gerek bolýar.

 5. Esasy önümleriňiz näme?
Dürli süýji lezzetlerinden başga-da, şokolad süýjüleri, gummy süýjüleri, köpürjik süýjü süýjüleri, gaty süýjüler, açylýan süýjüler, lolipoplar, jele konfetleri, spreý konfetleri, jam, gözleg geçirýäris, ösdürýäris, öndürýäris, satýarys we hyzmat edýäris. süýjüler, batgalyklar, oýunjaklar we basylan süýjüler ..

 6. Näme üçin sizi saýlamaly diýip pikir edýärsiňiz?
Süýji öndürmek barada aýdylanda, hil gözegçiliginiň ähmiýetine göz ýetirýäris.Productshli önümleriň müşderiniň isleglerine laýyk gelmegini kepillendirmek üçin gurama berk hil gözegçiligi talaplaryny ýerine ýetirýär.Birmeňzeşligi we hilini üpjün etmek üçin süýjüleriň her partiýasy berk synag synagyndan geçirilýär.Müşderiler guramamyzdaky zatlaryň netijede howpsuz we lezzetli bolmagyna ynanyp bilerler.

 7. Töleg şertleriňiz näme?
T / T bilen tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşyň.

 8. Hususy sargytlary alýarsyňyzmy?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny üýtgedip bileris.Kompaniýamyzda, islendik sargyt elementi üçin çeper eserleri döretmäge kömek edip biljek ýörite dizaýn topary bar.

 9. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

 

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: