sahypa_head_bg (2)

Önümler

Hytaý planetasy kubok şokolad biskwitini gowy satýar

Gysga düşündiriş:

1. SÖELGI DURMUŞY - 365 gün, ony gün şöhlesinden uzakda salkyn, gurak we şemalladylýan ýerde saklaň we açylandan soň mümkin boldugyça sarp ediň.Sowadyjyda goýsaň has gowy bolar.

2.Göçürijileriň sanawyşokolad biskwit planetasy kubok naharygutapjyklar, bugdaý uny, ak şeker, agyz suwy, tutuş süýt tozy, duz we iýilýän ýag ýaly maddalary öz içine alýar.Aghli ýaşdaky adamlar üçin şeýle özüne çekiji nahar taýýarlamak, özboluşly önümçiligi talap edýär.

3.ENJOYABLE TASTE - Naharda näbelli bir tagam bar we ajaýyp tagamly we tagamly bolýar.Iň meşhur naharlardan biriesasanam çagalar bilen, çeýnäniňizde tagam reseptorlaryňyzy doly tolgundyrýar we size ýakymly tejribe berýär.

4. DÜZGÜN GÖRNÜŞLER - Telewizora tomaşa edeniňizde ýa-da gybat ýa-da iş hakda söhbet edeniňizde maşgalaňyz, dostlaryňyz ýa-da işdeşleriňiz bilen şuňa meňzeş nahar paýlaşmakdurmuşyňyzy has lezzetli edip biler.Mundan başga-da, iş ýerindäki açlyga garşy göreşmek üçin iň amatly çözgüt bolar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Hytaý planetasy kubok şokolad biskwitini gowy satýar
San C238
Gaplamak maglumatlary 4g * 20pcs * 18 sumka / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

C238

Gaplamak we eltip bermek

shunshu

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni konditer zawody.Köpürjik sakgyjy, şokolad, gummy süýji, oýunjak süýji, gaty süýji, lolipop süýji, süýji, batgalyk, jele süýji, pürküji süýji, jam, turşujy süýji, basylan süýji we beýleki süýji süýjülerini öndüriji.

2.Plastik käsäniň ululygyny üýtgedip bilersiňizmi?
hawa, bazaryň isleýşi ýaly galyndy ululygyny edip bileris.

3. Mysal üçin sumkada 10 sany süýji goşup bilersiňizmi?
Hawa, sumkada aýratyn gaplamak bilen başga görnüşli süýji goşup bileris, sumkadaky oýunjaklary hem goşup bileris.
4. Töleg şertleriňiz näme?
T / T töleg.Köpçülikleýin önümçilikden öň 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans.Beýleki töleg şertleri üçin jikme-jiklikler bilen gürleşeliň.

5. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda logotipi, dizaýny we gaplama spesifikasiýasyny üýtgedip bileris.Zawodymyzda ähli sargyt önümlerini siziň üçin taýýarlamaga kömek edýän dizaýn bölümi bar.

6. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Başga-başga-da öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: