sahypa_head_bg (2)

Önümler

Multfilm şekilli şokolad käse biskwiti, süýji süýji import ediji

Gysga düşündiriş:

Düwürtiklerimiziň agzyny suwdan lezzet alarsyňyz diýip umyt edýärisŞokolad jamy bilen şokolad biskwiti. Çişikli biskwitler we ýylmanak, ýüpek şokolad sousyajaýyp kombinasiýa ediň.Şokolad jamy bilen bu lezzetli şokolad biskwiti, süýji dişiňizi her agzyňyz bilen kanagatlandyrýan wagtyňyz gözleýän lezzetiňizi berer.

Agzyny suwlandyrýan tagamy bilen, şokolad jamy bolan şokolad biskwitimiz has köp zat islär.Olar andessine märekäniň göwnünden turýanwegünüň islendik wagty iň oňat naharsebäbi iň gowy süýji-duzly gatnaşygy bar.

Süýji önümlerimiz, her bir agzyň diňe ýokary hilli ingredientleri ulanmak bilen ýatdan çykmajak tejribe bolmagyny üpjün etmek üçin ussatlyk bilen taýýarlanýar.

Köp ýurtlarda ajaýyp tagamy, deňagramly süýjüligi we ýakymly gurluşy sebäpli dünýäde satylýan meşhur önüm.

Netijede, şokolad jamy bilen şokolad biskwitimiz, şokolad söýüjiler üçin iň oňat bejergidir, ýakymly partlamany we her diş bilen ýakymly teksturany üpjün edýär.Obeer şaryny süpürýän bu pese gaçýan lezzetden geçmäň.Sitata almak üçin arkaýyn boluň!


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Multfilm şekilli şokolad käse biskwiti, süýji süýji import ediji
San C021-8
Gaplamak maglumatlary 12g * 30pcs * 24jars / ctn
MOQ 500ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

jam süýji import ediji bilen şokolad biskwiti

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Siz öndüriji ýa-da Söwda kompaniýasy?

Salam ezizim, biz senagat bilen söwdanyň birleşmesi.

 

2.Siz şokolad käsesiniň başga görnüşi barmy?

Hawa, elbetde.Bizde dürli görnüşli şokolad käsesi bar.Biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 

3.Şokolad käsesi üçin uly ululygyňyz barmy?

Elbetde bizde bar.Jikme-jiklikler barada gürleşeliň.

 

4. Töleg şertleriňiz nähili?

T / T hasaplaşyk.Balansyň 70% -i köpçülikleýin önümçilikden öň, 30% -i goýum.Başga töleg şertleri gerek bolsa, aýratynlyklary ara alyp maslahatlaşalyň.

 

5.OEM alýarsyňyzmy?

Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin logotipi, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny üýtgedip bileris.Zawodymyzda ähli sargyt elementleriniň sungat eserlerini döretmäge kömek etmek üçin ýörite dizaýn topary bar.

 

6. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?

Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: