sahypa_head_bg (2)

Önümler

Zawodda miwe öndürýän süýji önümleri

Gysga düşündiriş:

“Miwe Roll Ups Candy” bilen tanyşdyrmak,ýaňy doňdurma batyrylan süýji desertine öwrülýär.

Süýji dünýäsiniň täsinligi, bu önümdünýäni süpürdialbazary, sarp edijiler bu adatdan daşary konditer önümleriniň lezzetini synap görmek bilen.Dadyp görmek tejribesine geçmäge taýyn bolsaňyz, has giňişleýin gözlemegiň hajaty ýok!Ol örän ýakymly teksturany alýarBu, doňdurmanyň içine azajyk çümdürilen ýakymly desertiň täsirini ýetirýär. Iň tapawutly palitrada-da çeýneli süýjüleriň we çig görnüşli daşky durmuşyň döreden ajaýyp tagamy kanagatlanar. Esasy aýratynlyklary:

1.Miwe tagamlary: “Fruit Roll Ups Candy”, çaga, alma, garpyz we başgalar ýaly özüne çekiji tagamlarda bar.Her dişlemek bilen, her bir tagam miweli lezzetiň partlamasyny üpjün etmek üçin ýörite döredilýär.

2.Gysganç öwrülişik: Süýjüligimiz, doňdurmanyň ýylylygy sebäpli doňdurma batyrylan badyna ýakymly üýtgeşme başdan geçirýär.Süýji süýji daşky örtük alanda, desert tejribäňiz düýbünden täze taktil çuňluga eýe bolýar.

3.Köpugurly lezzet alýanlart: “Fruit Roll Ups Candy”, dürli ýagdaýlarda dürli usullardan lezzet alyp boljak köpugurly indulgensiýa hödürleýär, çeýneýän süýji hökmünde özüňiz lezzet alýarsyňyzmy ýa-da doňdurmaňyzy süýji süýjüligi bilen güýçlendirýärsiňizmi. Dünýädäki sensasiýa, bu “Fruit Roll Ups Candy”.Bu ajaýyp bejergini almak we süýji oýnuňyzy täze derejä çykarmak üçin derrew biziň bilen habarlaşyň.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Haryt ady Zawod miwe önümlerini hödürleýär
San V077
Gaplamak maglumatlary Talabyňyz hökmünde
MOQ 1000ctns
Dadyp görüň Süýji
Tagam Miwe tagamy
Ýaramlylyk möhleti 12 aý
Şahadatnama HACCP, ISO, FDA, Halal, PONY, SGS
OEM / ODM Elýeterli
Eltip bermegiň wagty Depozitden we tassyklamadan 30 gün soň

Önüm sergisi

miwe ýygnaýar

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak we eltip bermek

Sorag-jogap

1.Halam, göni zawodmy?
Hawa, biz göni süýji öndüriji.

2.Siziň kompaniýaňyza baryp bilerinmi?
Hawa, elbetde.

3.Miwe önümi üçin, ingredientlerde tebigy reňkleri ulanyp bilersiňizmi?
Hawa edip bileris, jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

4.Miwe süýjüleri üçin bir bölek agramyny azaldyp ýa-da artdyryp bilersiňizmi?
Hawa, agramyňyzy siziň talaplaryňyz hökmünde üýtgedip bileris.

5. Süýji rulonlarynda näçe reňk çap edip bilersiňiz?
Kompýuterlerde bir ýa-da iki ýa-da üç ýa-da dört reňk ýasap bileris, pikirleriňizi paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

6. Töleg şertleriňiz näme?
T / T bilen tölemek.Köpçülikleýin önümçilik başlamazdan ozal 30% goýum we BL nusgasyna garşy 70% balans talap edilýär.Goşmaça töleg opsiýalary barada has giňişleýin maglumat üçin meniň bilen habarlaşyň.

7. OEM kabul edip bilersiňizmi?
Elbetde.Müşderiniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin markany, dizaýny we gaplama aýratynlyklaryny sazlap bileris.Biziň işimizde, sargyt elementleriniň çeper eserlerini döretmäge kömek etmek üçin aýratyn dizaýn topary bar.

8. Garyşyk gaplary kabul edip bilersiňizmi?
Hawa, bir gapda 2-3 zady garyşdyryp bilersiňiz. Gepleşigiň jikme-jiklikleri, size bu hakda has giňişleýin maglumat görkezerin.

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

Şeýle hem başga maglumatlary öwrenip bilersiňiz

  • Öňki:
  • Indiki: